Công ty TNHH công nghệ số Tân Thành

Đồng hồ đo hiển thị số Hongrun HR-WP-XD805-010-36-HL-A HR-WP-XD805-020-36-HL-A HR-WP-XD805-022-36-HL-A HR-WP-XD805-810-36-HL-A HR-WP-XD805-820-36-HL-A HR-WP-XD805-822-36-HL-A HR-WP-XS805-010-36-HL-A HR-WP-XS805-020-36-HL-A HR-WP-XS805-022-36-HL-A HR-WP-XS Liên Hệ
Đồng hồ đo hiển thị số Hongrun HR-WP-XD805-010-36-HL-A HR-WP-XD805-020-36-HL-A HR-WP-XD805-022-36-HL-A HR-WP-XD805-810-36-HL-A HR-WP-XD805-820-36-HL-A HR-WP-XD805-822-36-HL-A HR-WP-XS805-010-36-HL-A HR-WP-XS805-020-36-HL-A HR-WP-XS805-022-36-HL-A HR-WP-XS
Đồng hồ đo hiển thị số Hongrun HR-WP-XC901-00-36-N-A HR-WP-XC901-02-36-N-A HR-WP-XC901-80-36-N-A HR-WP-XC901-82-36-N-A HR-WP-XC903-01-36-HL-A HR-WP-XC903-02-36-HL-A HR-WP-XC903-81-36-HL-A HR-WP-XC903-82-36-HL-A HR-WP-XC904-01-36-HHLL-A HR-WP-XC904-02-36-H Liên Hệ
Đồng hồ đo hiển thị số Hongrun HR-WP-XC901-00-36-N-A HR-WP-XC901-02-36-N-A HR-WP-XC901-80-36-N-A HR-WP-XC901-82-36-N-A HR-WP-XC903-01-36-HL-A HR-WP-XC903-02-36-HL-A HR-WP-XC903-81-36-HL-A HR-WP-XC903-82-36-HL-A HR-WP-XC904-01-36-HHLL-A HR-WP-XC904-02-36-H
Đồng hồ đo hiển thị số Hongrun HR-WP-XS825-010-36/36-HL-A HR-WP-XD825-822-36/36-HL-A HR-WP-XD825-020-36/36-HL-A HR-WP-XS825-810-36/36-HL-A HR-WP-XS825-820-36/36-HL-A HR-WP-XD825-820-36/36 Liên Hệ
Đồng hồ đo hiển thị số Hongrun HR-WP-XS825-010-36/36-HL-A HR-WP-XD825-822-36/36-HL-A HR-WP-XD825-020-36/36-HL-A HR-WP-XS825-810-36/36-HL-A HR-WP-XS825-820-36/36-HL-A HR-WP-XD825-820-36/36
Đồng hồ đo hiển thị số Hongrun valve position controller HR-WP-XS825-010-36/36-HL-A HR-WP-XD825-822-36/36-HL-A HR-WP-XD825-020-36/36-HL-A HR-WP-XS825-810-36/36-HL-A HR-WP-XS825-820-36/36-HL-A HR-WP-XD825-820-36/36 Liên Hệ
Đồng hồ đo hiển thị số Hongrun valve position controller HR-WP-XS825-010-36/36-HL-A HR-WP-XD825-822-36/36-HL-A HR-WP-XD825-020-36/36-HL-A HR-WP-XS825-810-36/36-HL-A HR-WP-XS825-820-36/36-HL-A HR-WP-XD825-820-36/36
Đồng hồ đo hiển thị số Hongrun digital display instrument NHR-1100C-55-X/X/XA or D NHR-1100C-55-X/X/PA or D NHR-1100C-55-X/2/XA or D NHR-1100C-55-X/2/PA or D NHR-1100C-55-0/X/XA or D NH Liên Hệ
Đồng hồ đo hiển thị số Hongrun digital display instrument NHR-1100C-55-X/X/XA or D NHR-1100C-55-X/X/PA or D NHR-1100C-55-X/2/XA or D NHR-1100C-55-X/2/PA or D NHR-1100C-55-0/X/XA or D NH
Đồng hồ đo hiển thị số Hongrun digital display instrument NHR-5100B-55-X/X/X/X/XA NHR-5100B-55-X/X/X/X/1P-A NHR-5100B-55-X/X/2/X/XA NHR-5100B-55-X/X/2/ Liên Hệ
Đồng hồ đo hiển thị số Hongrun digital display instrument NHR-5100B-55-X/X/X/X/XA NHR-5100B-55-X/X/X/X/1P-A NHR-5100B-55-X/X/2/X/XA NHR-5100B-55-X/X/2/
Đồng hồ đo hiển thị số Shangrun WP-D808-01-☆-HL WP-D808-01-☆-HL-P WP-D808-02-☆-HL WP-D808-02-☆-HL-P WP-D808-71 or 81-☆-HL WP-D808-71 or 81-☆-HL-P WP-D808-72 or 82-☆-HL WP-D808-72 or 82-☆-HL-P Liên Hệ
Đồng hồ đo hiển thị số Shangrun WP-D808-01-☆-HL WP-D808-01-☆-HL-P WP-D808-02-☆-HL WP-D808-02-☆-HL-P WP-D808-71 or 81-☆-HL WP-D808-71 or 81-☆-HL-P WP-D808-72 or 82-☆-HL WP-D808-72 or 82-☆-HL-P
Đồng hồ đo hiển thị số Shangrun WP-D921-000-23/23-N WP-D923-011-23/23-HLHL WP-D921-022-23/23-N WP-D923-022-23/23-HLHL Liên Hệ
Đồng hồ đo hiển thị số Shangrun WP-D921-000-23/23-N WP-D923-011-23/23-HLHL WP-D921-022-23/23-N WP-D923-022-23/23-HLHL
Đồng hồ đo hiển thị số Shangrun WP-D901-00-23-N WP-D901-00-23-N-P WP-D901-02-23-N WP-D901-02-23-N-P WP-D901-72-23-N-P WP-D903-01-23-HL WP-D903-01-23-HL-P WP-D903-02-23-HL WP-D903-02-23-HL-P WP-D903-71-23-HL-P WP-D903-72-23-HL-P WP-D904-01-23-2H2L Liên Hệ
Đồng hồ đo hiển thị số Shangrun WP-D901-00-23-N WP-D901-00-23-N-P WP-D901-02-23-N WP-D901-02-23-N-P WP-D901-72-23-N-P WP-D903-01-23-HL WP-D903-01-23-HL-P WP-D903-02-23-HL WP-D903-02-23-HL-P WP-D903-71-23-HL-P WP-D903-72-23-HL-P WP-D904-01-23-2H2L
Đồng hồ đo hiển thị số Shangrun WP-C701-00-23-N WP-C701-00-23-N-P WP-C701-02-23-N WP-C701-70-23-N WP-C703-01-23-HL WP-C703-01-23-HL-P WP-C703-02-23-HL WP-C703-71-23-HL WP-C704-01-23-2HL Liên Hệ
Đồng hồ đo hiển thị số Shangrun WP-C701-00-23-N WP-C701-00-23-N-P WP-C701-02-23-N WP-C701-70-23-N WP-C703-01-23-HL WP-C703-01-23-HL-P WP-C703-02-23-HL WP-C703-71-23-HL WP-C704-01-23-2HL


Van điện từ YUXI 34DO-B10H-T 34DY-B10H-T 34DK-B10H-T 34DM-B10H-T 34DO-H10B-T 34DY-H10B-T 34DK-H10B-T 34DM-H10B-T Liên Hệ
Van điện từ YUXI 34DO-B10H-T 34DY-B10H-T 34DK-B10H-T 34DM-B10H-T 34DO-H10B-T 34DY-H10B-T 34DK-H10B-T 34DM-H10B-T
Van điện từ Yunsheng electromagnetic relief valve DBW10B-1-50/DC24V DBW10B-1-50/AC220V DBW20B-1-50/DC24V DBW20B-1-50/AC220V Liên Hệ
Van điện từ Yunsheng electromagnetic relief valve DBW10B-1-50/DC24V DBW10B-1-50/AC220V DBW20B-1-50/DC24V DBW20B-1-50/AC220V
Van điện từ YUNSHENG 34EO-H10B-T 34BO-H10B-T 34EM-H10B-T 34BM-H10B-T 34EY-H10B-T 34BY-H10B-T 34EH-H10B-T 34BH-H10B-T 34E0-B10H-T 34B0-B10H-T 34EM-B10H-T 34BM-B10H-T 34EY-B10H-T 34BY-B10H-T 34EH-B10H-T 34BH-B10H-T Liên Hệ
Van điện từ YUNSHENG 34EO-H10B-T 34BO-H10B-T 34EM-H10B-T 34BM-H10B-T 34EY-H10B-T 34BY-H10B-T 34EH-H10B-T 34BH-H10B-T 34E0-B10H-T 34B0-B10H-T 34EM-B10H-T 34BM-B10H-T 34EY-B10H-T 34BY-B10H-T 34EH-B10H-T 34BH-B10H-T
Van điện từ Hongpeng 34BY-B10H-T/220V 34BY-H10B-T/220V 34EY-B10H-T/24V 34EY-H10B-T/24V 34BY-H6B-T/220V 34EY-H6B-T/24V 34BH-H10B-T/220V 34BH-B10H-T/220V 34EH-H10B-T/24V 34EH-B10H-T/24V 3 Liên Hệ
Van điện từ Hongpeng 34BY-B10H-T/220V 34BY-H10B-T/220V 34EY-B10H-T/24V 34EY-H10B-T/24V 34BY-H6B-T/220V 34EY-H6B-T/24V 34BH-H10B-T/220V 34BH-B10H-T/220V 34EH-H10B-T/24V 34EH-B10H-T/24V 3
Van điện từ JIE&MING 34EM-H10B-T 24V 34BM-H10B-T 220V 34EO-H10B-T 24V 34BO-H10B-T 220V 34EY-H10B-T 24V 34BY-H10B-T 220V 34BH-H10B-T 220V 34EH-H10B-T 24V 34EK-H10B-T 24V 34BK-H10B-T 220V 34EM-B10H-T 24V 34BM-B10H-T 220V 34EO-B10H-T 24V 34BO-B10H-T 220V Liên Hệ
Van điện từ JIE&MING 34EM-H10B-T 24V 34BM-H10B-T 220V 34EO-H10B-T 24V 34BO-H10B-T 220V 34EY-H10B-T 24V 34BY-H10B-T 220V 34BH-H10B-T 220V 34EH-H10B-T 24V 34EK-H10B-T 24V 34BK-H10B-T 220V 34EM-B10H-T 24V 34BM-B10H-T 220V 34EO-B10H-T 24V 34BO-B10H-T 220V
Van điện từ XIN&TAI 34EO-H1OB-T 24V 34B0-H10B-T 220V 34EY-H10B-T 24V 34BY-H10B-T 220V 34EM-H10B-T 34BM-H10B-T 34E0-B10H-T8MM 34B0-B10H-T 8MM 34EO-B10H-T 10MM 34B0-B10H-T 10MM 34EY-B10H-T 8MM 34BY-B10H-T 10MM 34EH-B10H-H 8MM 34BH-B10H-T 10MM Liên Hệ
Van điện từ XIN&TAI 34EO-H1OB-T 24V 34B0-H10B-T 220V 34EY-H10B-T 24V 34BY-H10B-T 220V 34EM-H10B-T 34BM-H10B-T 34E0-B10H-T8MM 34B0-B10H-T 8MM 34EO-B10H-T 10MM 34B0-B10H-T 10MM 34EY-B10H-T 8MM 34BY-B10H-T 10MM 34EH-B10H-H 8MM 34BH-B10H-T 10MM
Van điện từ, solenoid valve 35D2-10 35D2-10B 35D2-10BH 35D2-10BP 35D2-10BM 35D2-10BK 35D2-10BY Liên Hệ
Van điện từ, solenoid valve 35D2-10 35D2-10B 35D2-10BH 35D2-10BP 35D2-10BM 35D2-10BK 35D2-10BY
Van điện từ, solenoid valve 34D2-25 34D2-25B 34D2-25BP 34D2-25BH 34D2-25BY 34D2-25BK 34D2-25BM Liên Hệ
Van điện từ, solenoid valve 34D2-25 34D2-25B 34D2-25BP 34D2-25BH 34D2-25BY 34D2-25BK 34D2-25BM
Van điện từ, solenoid valve 34D2-63 34D2-63B 34D2-63BP 34D2-63BH 34D2-63BK 34D2-63BY 34D2-63BM 34D2-63BJ Liên Hệ
Van điện từ, solenoid valve 34D2-63 34D2-63B 34D2-63BP 34D2-63BH 34D2-63BK 34D2-63BY 34D2-63BM 34D2-63BJ
Van điện từ, solenoid valve 35D2-25 35D2-25B 35D2-25BH 35D2-25BP 35D2-25BY 35D2-25BK 35D2-25BM Liên Hệ
Van điện từ, solenoid valve 35D2-25 35D2-25B 35D2-25BH 35D2-25BP 35D2-25BY 35D2-25BK 35D2-25BM


Bộ truyền động van 361RSD-100/381RSD-100/381RSD-150 electronic electric actuator Liên Hệ
Bộ truyền động van 361RSD-100/381RSD-100/381RSD-150 electronic electric actuator
Bộ truyền động van 361RSC-30 361RSC-50 361RSC-80 361RSC-60 angle stroke electric actuator-H Liên Hệ
Bộ truyền động van 361RSC-30 361RSC-50 361RSC-80 361RSC-60 angle stroke electric actuator-H
Van điện, electric actuator,DKJ-210M DKJ-510M DKJ-310M DKJ-410M quarter-turn electric actuator Liên Hệ
Van điện, electric actuator,DKJ-210M DKJ-510M DKJ-310M DKJ-410M quarter-turn electric actuator
Bộ truyền động van Pneumatic actuator butterfly valve ball valve air valve pneumatic valve double acting AT-52 AT-63 AT-75 AT-83 AT-92 AT-105 AT-125 AT-140 AT-160 Liên Hệ
Bộ truyền động van Pneumatic actuator butterfly valve ball valve air valve pneumatic valve double acting AT-52 AT-63 AT-75 AT-83 AT-92 AT-105 AT-125 AT-140 AT-160
Bộ truyền động van HAMMOND-05 type (50 Nm) HAMMOND-10 type (100 Nm) HAMMOND-16 type (160 Nm) HAMMOND-25 type (250 Nm) HAMMOND-50 type (500 Nm) HAMMOND-60 type (600 Nm) HAMMOND-100 type (1000 Nm) HAMM Liên Hệ
Bộ truyền động van HAMMOND-05 type (50 Nm) HAMMOND-10 type (100 Nm) HAMMOND-16 type (160 Nm) HAMMOND-25 type (250 Nm) HAMMOND-50 type (500 Nm) HAMMOND-60 type (600 Nm) HAMMOND-100 type (1000 Nm) HAMM
Van Bướm electric butterfly valve LQ10-1/LQ20-1/LQ30-1/LQ40-1 valve electric device Liên Hệ
Van Bướm electric butterfly valve LQ10-1/LQ20-1/LQ30-1/LQ40-1 valve electric device
Quạt làm mát cho động cơ tốc độ thấp GA/B/C type variable frequency motor cooling fan special ventilator cooling fan G80-G355 Liên Hệ
Quạt làm mát cho động cơ tốc độ thấp GA/B/C type variable frequency motor cooling fan special ventilator cooling fan G80-G355
Quạt làm mát cho động cơ biến tần (lồng dài) Zhengguang Electric G-63B G-71B G-80B G-90B G-100B G-112B G-132B G-160B G-180B G-200B G-225B G-250B G-280B G-315B G-355B G-400B G-450B G-500B Liên Hệ
Quạt làm mát cho động cơ biến tần (lồng dài) Zhengguang Electric G-63B G-71B G-80B G-90B G-100B G-112B G-132B G-160B G-180B G-200B G-225B G-250B G-280B G-315B G-355B G-400B G-450B G-500B
Quạt lam mát cho động cơ tốc độ thấp Hengyi Electric G-71A G-80A G-90A G-112A G-132A G-160A G-180A G-200A G-225A G-250A G-280A G-315A G-355A G-100A/220V Liên Hệ
Quạt lam mát cho động cơ tốc độ thấp Hengyi Electric G-71A G-80A G-90A G-112A G-132A G-160A G-180A G-200A G-225A G-250A G-280A G-315A G-355A G-100A/220V
Quạt lam mát cho động cơ tốc độ thấp Maida Electric G-71A G-80A G-90A G-112A G-132A G-160A G-180A G-200A G-225A G-250A G-280A G-315A G-355A G-100A Liên Hệ
Quạt lam mát cho động cơ tốc độ thấp Maida Electric G-71A G-80A G-90A G-112A G-132A G-160A G-180A G-200A G-225A G-250A G-280A G-315A G-355A G-100A


Thyristor công suất SCR Jingjiu thyristor ZP300A~3000A 1600V 1200V 3000V 2000V 2500V 1400V 1800V 1500V 400V 2200V 1100V 1300V 1000V 3200V 3400V 4700V 4100V 5800V 4200V 4300V 4400V 6900V 7400V 7900V 2400V 3100V 900V 2800V 200V 3300V 3900V 3600V Liên Hệ
Thyristor công suất SCR Jingjiu thyristor ZP300A~3000A 1600V 1200V 3000V 2000V 2500V 1400V 1800V 1500V 400V 2200V 1100V 1300V 1000V 3200V 3400V 4700V 4100V 5800V 4200V 4300V 4400V 6900V 7400V 7900V 2400V 3100V 900V 2800V 200V 3300V 3900V 3600V
Thyristor công suất SCR Jingjiu thyristor KK300A~3000A 1600V 1200V 3000V 2000V 2500V 1400V 1800V 1500V 400V 2200V 1100V 1300V 1000V 3200V 3400V 4700V 4100V 5800V 4200V 4300V 4400V 6900V 7400V 7900V 2400V 3100V 900V 2800V 200V 3300V 3900V 3600V Liên Hệ
Thyristor công suất SCR Jingjiu thyristor KK300A~3000A 1600V 1200V 3000V 2000V 2500V 1400V 1800V 1500V 400V 2200V 1100V 1300V 1000V 3200V 3400V 4700V 4100V 5800V 4200V 4300V 4400V 6900V 7400V 7900V 2400V 3100V 900V 2800V 200V 3300V 3900V 3600V
Thyristor công suất SCR Jingjiu thyristor KP3000A 1600V 1200V 3000V 2000V 2500V 1400V 1800V 1500V 400V 2200V 1100V 1300V 1000V 3200V 3400V 4700V 4100V 5800V 4200V 4300V 4400V 6900V 7400V 7900V 2400V 3100V 900V 2800V 200V 3300V 3900V 3600V 7600V 4800V Liên Hệ
Thyristor công suất SCR Jingjiu thyristor KP3000A 1600V 1200V 3000V 2000V 2500V 1400V 1800V 1500V 400V 2200V 1100V 1300V 1000V 3200V 3400V 4700V 4100V 5800V 4200V 4300V 4400V 6900V 7400V 7900V 2400V 3100V 900V 2800V 200V 3300V 3900V 3600V 7600V 4800V
Thyristor công suất SCR Jingjiu thyristor KP2500A 1600V 1200V 3000V 2000V 2500V 1400V 1800V 1500V 400V 2200V 1100V 1300V 1000V 3200V 3400V 4700V 4100V 5800V 4200V 4300V 4400V 6900V 7400V 7900V 2400V 3100V 900V 2800V 200V 3300V 3900V 3600V 7600V 4800V Liên Hệ
Thyristor công suất SCR Jingjiu thyristor KP2500A 1600V 1200V 3000V 2000V 2500V 1400V 1800V 1500V 400V 2200V 1100V 1300V 1000V 3200V 3400V 4700V 4100V 5800V 4200V 4300V 4400V 6900V 7400V 7900V 2400V 3100V 900V 2800V 200V 3300V 3900V 3600V 7600V 4800V
Thyristor công suất SCR Jingjiu thyristor KP2200A 1600V 1200V 3000V 2000V 2500V 1400V 1800V 1500V 400V 2200V 1100V 1300V 1000V 3200V 3400V 4700V 4100V 5800V 4200V 4300V 4400V 6900V 7400V 7900V 2400V 3100V 900V 2800V 200V 3300V 3900V 3600V 7600V 4800V Liên Hệ
Thyristor công suất SCR Jingjiu thyristor KP2200A 1600V 1200V 3000V 2000V 2500V 1400V 1800V 1500V 400V 2200V 1100V 1300V 1000V 3200V 3400V 4700V 4100V 5800V 4200V 4300V 4400V 6900V 7400V 7900V 2400V 3100V 900V 2800V 200V 3300V 3900V 3600V 7600V 4800V
Thyristor công suất SCR Jingjiu thyristor KP2000A 1600V 1200V 3000V 2000V 2500V 1400V 1800V 1500V 400V 2200V 1100V 1300V 1000V 3200V 3400V 4700V 4100V 5800V 4200V 4300V 4400V 6900V 7400V 7900V 2400V 3100V 900V 2800V 200V 3300V 3900V 3600V 7600V 4800V Liên Hệ
Thyristor công suất SCR Jingjiu thyristor KP2000A 1600V 1200V 3000V 2000V 2500V 1400V 1800V 1500V 400V 2200V 1100V 1300V 1000V 3200V 3400V 4700V 4100V 5800V 4200V 4300V 4400V 6900V 7400V 7900V 2400V 3100V 900V 2800V 200V 3300V 3900V 3600V 7600V 4800V
Thyristor công suất SCR Jingjiu thyristor KP1800A 1600V 1200V 3000V 2000V 2500V 1400V 1800V 1500V 400V 2200V 1100V 1300V 1000V 3200V 3400V 4700V 4100V 5800V 4200V 4300V 4400V 6900V 7400V 7900V 2400V 3100V 900V 2800V 200V 3300V 3900V 3600V 7600V 4800V Liên Hệ
Thyristor công suất SCR Jingjiu thyristor KP1800A 1600V 1200V 3000V 2000V 2500V 1400V 1800V 1500V 400V 2200V 1100V 1300V 1000V 3200V 3400V 4700V 4100V 5800V 4200V 4300V 4400V 6900V 7400V 7900V 2400V 3100V 900V 2800V 200V 3300V 3900V 3600V 7600V 4800V
Thyristor công suất SCR Jingjiu thyristor KP1500A 1600V 1200V 3000V 2000V 2500V 1400V 1800V 1500V 400V 2200V 1100V 1300V 1000V 3200V 3400V 4700V 4100V 5800V 4200V 4300V 4400V 6900V 7400V 7900V 2400V 3100V 900V 2800V 200V 3300V 3900V 3600V 7600V 4800V Liên Hệ
Thyristor công suất SCR Jingjiu thyristor KP1500A 1600V 1200V 3000V 2000V 2500V 1400V 1800V 1500V 400V 2200V 1100V 1300V 1000V 3200V 3400V 4700V 4100V 5800V 4200V 4300V 4400V 6900V 7400V 7900V 2400V 3100V 900V 2800V 200V 3300V 3900V 3600V 7600V 4800V
Thyristor công suất SCR Jingjiu thyristor KP1200A 1600V 1200V 3000V 2000V 2500V 1400V 1800V 1500V 400V 2200V 1100V 1300V 1000V 3200V 3400V 4700V 4100V 5800V 4200V 4300V 4400V 6900V 7400V 7900V 2400V 3100V 900V 2800V 200V 3300V 3900V 3600V 7600V 4800V Liên Hệ
Thyristor công suất SCR Jingjiu thyristor KP1200A 1600V 1200V 3000V 2000V 2500V 1400V 1800V 1500V 400V 2200V 1100V 1300V 1000V 3200V 3400V 4700V 4100V 5800V 4200V 4300V 4400V 6900V 7400V 7900V 2400V 3100V 900V 2800V 200V 3300V 3900V 3600V 7600V 4800V
Thyristor công suất SCR Jingjiu thyristor KP1000A 1600V 1200V 3000V 2000V 2500V 1400V 1800V 1500V 400V 2200V 1100V 1300V 1000V 3200V 3400V 4700V 4100V 5800V 4200V 4300V 4400V 6900V 7400V 7900V 2400V 3100V 900V 2800V 200V 3300V 3900V 3600V 7600V 4800V Liên Hệ
Thyristor công suất SCR Jingjiu thyristor KP1000A 1600V 1200V 3000V 2000V 2500V 1400V 1800V 1500V 400V 2200V 1100V 1300V 1000V 3200V 3400V 4700V 4100V 5800V 4200V 4300V 4400V 6900V 7400V 7900V 2400V 3100V 900V 2800V 200V 3300V 3900V 3600V 7600V 4800V


cáp điện cao áp AGR silicone wire high temperature electronic wire silicone rubber wire installation special soft wire high voltage special soft silicone wire national standard Liên Hệ
cáp điện cao áp AGR silicone wire high temperature electronic wire silicone rubber wire installation special soft wire high voltage special soft silicone wire national standard
cáp điện cao áp AGG DC high-voltage line 25-40KV silicone high-voltage line electronic line extra soft silicone line aircraft model line battery line Liên Hệ
cáp điện cao áp AGG DC high-voltage line 25-40KV silicone high-voltage line electronic line extra soft silicone line aircraft model line battery line
cáp điện cao áp AGG DC high-voltage line 15-20KV silicone high-voltage line electronic line extra soft silicone line aircraft model line battery line Liên Hệ
cáp điện cao áp AGG DC high-voltage line 15-20KV silicone high-voltage line electronic line extra soft silicone line aircraft model line battery line
cáp điện cao áp AGG DC high-voltage line 5-10KV silicone high-voltage line electronic line extra soft silicone line aircraft model line battery line Liên Hệ
cáp điện cao áp AGG DC high-voltage line 5-10KV silicone high-voltage line electronic line extra soft silicone line aircraft model line battery line
Ốc siết cáp nhựa, Cable gland nhựa M10x1.5 M12x1.5 M14x1.5 M16x1.5 M18x1.5 M20x1.5 M22x1.5 M24x1.5 M25x1.5 (11-15) M25x1.5 (13-18) M27x1.5 M28x1.5 M30x1.5 M32x1.5 M33x1.5 M36x1.5 M37x1.5 M40x1.5 (18 Liên Hệ
Ốc siết cáp nhựa, Cable gland nhựa M10x1.5 M12x1.5 M14x1.5 M16x1.5 M18x1.5 M20x1.5 M22x1.5 M24x1.5 M25x1.5 (11-15) M25x1.5 (13-18) M27x1.5 M28x1.5 M30x1.5 M32x1.5 M33x1.5 M36x1.5 M37x1.5 M40x1.5 (18
ỐC SIẾT CÁP KIM LOẠI CHỐNG NƯỚC CHỐNG CHÁY IP68 TYPE PG PG7, PG9, PG11, PG13.5, PG16, PG21, PG29, PG36, PG42 ,PG48 Liên Hệ
ỐC SIẾT CÁP KIM LOẠI CHỐNG NƯỚC CHỐNG CHÁY IP68 TYPE PG PG7, PG9, PG11, PG13.5, PG16, PG21, PG29, PG36, PG42 ,PG48
Ốc siết cáp kim loại (đồng mạ niken), Cable gland đồng mạ niken M10x1.5 M12x1.5 M14x1.5 M16x1.5 M18x1.5 M20x1.5 M22x1.5 M24x1.5 M25x1.5 (11-15) M25x1.5 (13-18) M27x1.5 M28x1.5 M30x1.5 M32x1.5 M33x1.5 M36x1.5 M37x1.5 M40x1.5 (18 Liên Hệ
Ốc siết cáp kim loại (đồng mạ niken), Cable gland đồng mạ niken M10x1.5 M12x1.5 M14x1.5 M16x1.5 M18x1.5 M20x1.5 M22x1.5 M24x1.5 M25x1.5 (11-15) M25x1.5 (13-18) M27x1.5 M28x1.5 M30x1.5 M32x1.5 M33x1.5 M36x1.5 M37x1.5 M40x1.5 (18
cáp điện cao áp AC/DC lõi bọc chống nhiễu, AGG high voltage line shield 7KV 10kv 20KV 30KV 50KV 60KV 100KV with shield Liên Hệ
cáp điện cao áp AC/DC lõi bọc chống nhiễu, AGG high voltage line shield 7KV 10kv 20KV 30KV 50KV 60KV 100KV with shield
cáp điện cao áp UL3239 high voltage silicone wire 16AWG,18AWG, 20AWG, 22AWG, 24AWG, 3KV 6KV / 10KV / 20KV / 30KV / 50KV Liên Hệ
cáp điện cao áp UL3239 high voltage silicone wire 16AWG,18AWG, 20AWG, 22AWG, 24AWG, 3KV 6KV / 10KV / 20KV / 30KV / 50KV
cáp điện cao áp DC, AGG silicone high voltage wire 5KV 10KV 15KV 20KV 25KV 30KV 40KV ,0.5, 0.75, 1.5, 2.5, 4, 6mm2 Liên Hệ
cáp điện cao áp DC, AGG silicone high voltage wire 5KV 10KV 15KV 20KV 25KV 30KV 40KV ,0.5, 0.75, 1.5, 2.5, 4, 6mm2


TÂN THÀNH CAM KẾT

 • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng.
 • Giá cả cạnh tranh.
 • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

Thông Tin Công Ty

Đã thông báo

 


THÔNG TIN LIÊN HỆ:
-------------------------------
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TTH
Trụ sở: số 124 ngõ 79 Yên Hoà-Cầu giấy-HN
Kinh doanh 1 : 0816.861.515
Kinh doanh 2 : 0836.861.515
Kinh doanh 3 : 0926.511.515
Kinh doanh 4 : 0916.861.515
Kinh doanh 5 : 0888.868.515
Kinh doanh 6 : 0917.971.515
Website: http://tanthanh-automation.com
Website: http://thietbitudongtanthanh.com
Website: http://diencongnghieptanthanh.com
Email: tthkinhdoanh@gmail.com
Email: tthkinhdoanh01@gmail.com

 • Kết nối với chúng tôi