PLC Rockwell AB 1768-ENBT 1768-L43 1768-L45 1768-L43S 1768-L45S
Mã sản phẩm: 1768-ENBT 1768-L43 1768-L45 1768-L43S 1768-L45S
Đăng ngày 19-07-2020 02:56:32 PM
Giá bán: Liên hệ

PLC Rockwell AB 1768-ENBT 1768-L43 1768-L45 1768-L43S 1768-L45S

PLC Rockwell AB 1766-L32BXB 1766-L32AWA 1766-L32AWAA 1766-MM1 1766-L32BWA 1766-L32BXBA 1766-L32BXB 1766-L32BWAA 1766-L32BWAA 1766-L32AWA 1766-L32AWAA
Mã sản phẩm: 1766-L32BXB 1766-L32AWA 1766-L32AWAA 1766-MM1 1766-L32BWA 1766-L32BXBA 1766-L32BXB 1766-L32BWAA 1766-L32BWAA 1766-L32AWA 1766-L32AWAA
Đăng ngày 19-07-2020 02:53:19 PM
Giá bán: Liên hệ

PLC Rockwell AB 1766-L32BXB 1766-L32AWA 1766-L32AWAA 1766-MM1 1766-L32BWA 1766-L32BXBA 1766-L32BXB 1766-L32BWAA 1766-L32BWAA 1766-L32AWA 1766-L32AWAA 

PLC Rockwell AB 1763-L16BWA 763-L16AWA 1763-L16BBB 1763-L16DWD 1763-NC01 1763-L16DWD 1763-L16BBB 1763-L16BWA 1763-L16AWA 1763-NC01
Mã sản phẩm: 1763-L16BWA 763-L16AWA 1763-L16BBB 1763-L16DWD 1763-NC01 1763-L16DWD 1763-L16BBB 1763-L16BWA 1763-L16AWA 1763-NC01
Đăng ngày 19-07-2020 02:49:31 PM
Giá bán: Liên hệ

PLC Rockwell AB 1763-L16BWA 763-L16AWA 1763-L16BBB 1763-L16DWD 1763-NC01 1763-L16DWD 1763-L16BBB 1763-L16BWA 1763-L16AWA 1763-NC01

Môđun PLC Rockwell PLC controller module 1761 series 1761-L20WA-5A 1761-L10BWA 1761-CBL-AM00 1761-PM02 1761-NET-AIC 1761-NET-ENI 1761-L20WA-5A 1761-L10BWA
Mã sản phẩm: 1761-L20WA-5A 1761-L10BWA 1761-CBL-AM00 1761-PM02 1761-NET-AIC 1761-NET-ENI 1761-L20WA-5A 1761-L10BWA
Đăng ngày 19-07-2020 02:46:26 PM
Giá bán: Liên hệ

Môđun PLC Rockwell PLC controller module 1761 series 1761-L20WA-5A 1761-L10BWA  1761-CBL-AM00 1761-PM02 1761-NET-AIC 1761-NET-ENI 1761-L20WA-5A  1761-L10BWA 

Môđun PLC Rockwell PLC controller module 1769 series 1769-ASCII 1769-BA 1769-CRL1 1769-CRL3 1769-CRR1 1769-CRR3 1769-ECL 1769-ECR 1769-IA16 1769-IF16C 1769-IF16V 1769-IF4 1769-IF4FXOF2F 1769-IF4I 1769-IF4XOF2 1769-IF8 1769-IG16 1769-IM12 1769-IQ16 17
Mã sản phẩm: 1769 series 1769-ASCII 1769-BA 1769-CRL1 1769-CRL3 1769-CRR1 1769-CRR3 1769-ECL 1769-ECR 1769-IA16 1769-IF16C 1769-IF16V 1769-IF4 1769-IF4FXOF2F 1769-IF4I 1769-IF4XOF2 1769-IF8 1769-IG16 1769-IM12 1769-IQ16 1769-IQ16F 1769-IQ32 1769-IQ32T 1769-IQ6XOW
Đăng ngày 19-07-2020 02:41:26 PM
Giá bán: Liên hệ

 • 1769 series
 • 1769-ASCII
 • 1769-BA
 • 1769-CRL1
 • 1769-CRL3
 • 1769-CRR1
 • 1769-CRR3
 • 1769-ECL
 • 1769-ECR
 • 1769-IA16
 • 1769-IF16C
 • 1769-IF16V
 • 1769-IF4
 • 1769-IF4FXOF2F
 • 1769-IF4I
 • 1769-IF4XOF2
 • 1769-IF8
 • 1769-IG16
 • 1769-IM12
 • 1769-IQ16
 • 1769-IQ16F
 • 1769-IQ32
 • 1769-IQ32T
 • 1769-IQ6XOW4
 • 1769-HSC
 • 1769-IR6
 • 1769-IT6
 • 1769-L16ER-BB1B
 • 1769-L18ER-BB1B
 • 1769-L24ER-QB1B
 • 1769-L24ER-QBFC1B
 • 1769-L27ERM-QBFC1B
 • 1769-L30ER
 • 1769-L33E
 • 1769-L33ERM
 • 1769-L32E
 • 1769-L35E
 • 1769-L36ERM
 • 1769-OA16
 • 1769-OB16
 • 1769-OB16P
 • 1769-OB32
 • 1769-OB32T
 • 1769-OB8
 • 1769-OF2
 • 1769-OF4
 • 1769-OF4CI
 • 1769-OF4VI
 • 1769-OF8C
 • 1769-OF8V
 • 1769-OW16
 • 1769-OW8
 • 1769-OW8I
 • 1769-PA2
 • 1769-PA4
 • 1769-PB2
 • 1769-PB4
 • 1769-SDN

Môđun PLC Rockwell PLC controller module 1762 series 1762-IF2OF2 1762-IF4 1762-IQ16 1762-IQ32T 1762-IQ8 1762-IQ8OW6 1762-IR4 1762-IT4 1762-L24AWAR 1762-L24BWA 1762-L24BWAR 1762-L24BXB 1762-L24BXBR 1762-L40AWA 1762-L40AWAR 1762-L40BWA 1762-L40BWAR 176
Mã sản phẩm: 1762 series 1762-IF2OF2 1762-IF4 1762-IQ16 1762-IQ32T 1762-IQ8 1762-IQ8OW6 1762-IR4 1762-IT4 1762-L24AWAR 1762-L24BWA 1762-L24BWAR 1762-L24BXB 1762-L24BXBR 1762-L40AWA 1762-L40AWAR 1762-L40BWA 1762-L40BWAR 1762-L40BXB 1762-L40BXBR 1762-MM1 1762-OA8 1
Đăng ngày 19-07-2020 02:36:17 PM
Giá bán: Liên hệ

 • 1762 series
 • 1762-IF2OF2
 • 1762-IF4
 • 1762-IQ16
 • 1762-IQ32T
 • 1762-IQ8
 • 1762-IQ8OW6
 • 1762-IR4
 • 1762-IT4
 • 1762-L24AWAR
 • 1762-L24BWA
 • 1762-L24BWAR
 • 1762-L24BXB
 • 1762-L24BXBR
 • 1762-L40AWA
 • 1762-L40AWAR
 • 1762-L40BWA
 • 1762-L40BWAR
 • 1762-L40BXB
 • 1762-L40BXBR
 • 1762-MM1
 • 1762-OA8
 • 1762-OB16
 • 1762-OB32T
 • 1762-OB8
 • 1762-OF4
 • 1762-OW16
 • 1762-OW8

Môđun PLC Rockwell PLC controller module 1756 series 1756-A13 1756-A17 1756-A4 1756-A7 1756-BA1 1756-BA2 1756-CN2R 1756-CNB 1756-CNBR 1756-CP3 1756-EN2T 1756-EN2TR 1756-EN3TR 1756-ENBT 1756-ESMCAP 1756-IA16 1756-IA32 1756-IB16 1756-IB16I 1756-IB32 17
Mã sản phẩm: 1756 series 1756-A13 1756-A17 1756-A4 1756-A7 1756-BA1 1756-BA2 1756-CN2R 1756-CNB 1756-CNBR 1756-CP3 1756-EN2T 1756-EN2TR 1756-EN3TR 1756-ENBT 1756-ESMCAP 1756-IA16 1756-IA32 1756-IB16 1756-IB16I 1756-IB32 1756-IF16 1756-IF16H 1756-IF8 1756-IF8H 175
Đăng ngày 19-07-2020 02:32:10 PM
Giá bán: Liên hệ

 • 1756 series
 • 1756-A13
 • 1756-A17
 • 1756-A4
 • 1756-A7
 • 1756-BA1
 • 1756-BA2
 • 1756-CN2R
 • 1756-CNB
 • 1756-CNBR
 • 1756-CP3
 • 1756-EN2T
 • 1756-EN2TR
 • 1756-EN3TR
 • 1756-ENBT
 • 1756-ESMCAP
 • 1756-IA16
 • 1756-IA32
 • 1756-IB16
 • 1756-IB16I
 • 1756-IB32
 • 1756-IF16
 • 1756-IF16H
 • 1756-IF8
 • 1756-IF8H
 • 1756-IV32
 • 1756-N2
 • 1756-OB16E
 • 1756-OB32
 • 1756-OF4
 • 1756-OF8
 • 1756-PA72
 • 1756-PA75
 • 1756-PA75R
 • 1756-PB72
 • 1756-PB75
 • 1756-RM2
 • 1756-RMC1
 • 1756-TBCH
 • 1756-TBSH
 • 1756-TBNH

Môđun PLC Rockwell PLC controller module 1746-A13 1746-A4 1746-C7 1746-HSCE 1746-HSCE2 1746-IA16 1746-IB16 1746-IB32 1746-IM16 1746-IV32 1746-NI16I 1746-NI4 1746-NI8 1746-NIO4I 1746-NIO4V 1746-NO4I 1746-NO8I 1746-NO4V (new charge) 1746-NO8V 1
Mã sản phẩm: 1746-A13 1746-A4 1746-C7 1746-HSCE 1746-HSCE2 1746-IA16 1746-IB16 1746-IB32 1746-IM16 1746-IV32 1746-NI16I 1746-NI4 1746-NI8 1746-NIO4I 1746-NIO4V 1746-NO4I 1746-NO8I 1746-NO4V (new charge) 1746-NO8V 1746-NR8
Đăng ngày 19-07-2020 02:25:35 PM
Giá bán: Liên hệ

 • 1746 series
 • 1746-A13
 • 1746-A4
 • 1746-C7
 • 1746-HSCE
 • 1746-HSCE2
 • 1746-IA16
 • 1746-IB16
 • 1746-IB32
 • 1746-IM16
 • 1746-IV32
 • 1746-NI16I
 • 1746-NI4
 • 1746-NI8
 • 1746-NIO4I
 • 1746-NIO4V
 • 1746-NO4I
 • 1746-NO8I
 • 1746-NO4V (new charge)
 • 1746-NO8V
 • 1746-NR8
 • 1746-NT8
 • 1746-OA16
 • 1746-OA8
 • 1746-OB16
 • 1746-OB16E
 • 1746-OB32
 • 1746-OB32E
 • 1746-OV16
 • 1746-OW16
 • 1746-OW8
 • 1746-OX8
 • 1746-P4

Môđun PLC Rockwell PLC controller module 1747 series 1747-L532 1747-L541 1747-L542 1747-L543 1747-L551 1747-L552 1747-L553 1747-SDN 1747-SN 1747-ASB
Mã sản phẩm: 1747 series 1747-L532 1747-L541 1747-L542 1747-L543 1747-L551 1747-L552 1747-L553 1747-SDN 1747-SN 1747-ASB
Đăng ngày 19-07-2020 02:24:28 PM
Giá bán: Liên hệ

 • 1747 series
 • 1747-L532
 • 1747-L541
 • 1747-L542
 • 1747-L543
 • 1747-L551
 • 1747-L552
 • 1747-L553
 • 1747-SDN
 • 1747-SN
 • 1747-ASB

Allen Bradley PLC AB CPU Module 1769-L33ER 1769-L33ERM 1769-L33ERMS
Mã sản phẩm: 1769-L33ER 1769-L33ERM 1769-L33ERMS
Đăng ngày 28-12-2018 08:58:30 AM
Giá bán: Liên hệ

Allen Bradley PLC AB Output Module 1769-OA16 1769-OA8 1769-OB16 1769-OB16P
Mã sản phẩm: 1769-OA16 1769-OA8 1769-OB16 1769-OB16P
Đăng ngày 28-12-2018 08:57:51 AM
Giá bán: Liên hệ

Allen Bradley PLC AB analog module 1769-IF4FXOF2F 1769-IF4I 1769-IF4XOF2
Mã sản phẩm: 1769-IF4FXOF2F 1769-IF4I 1769-IF4XOF2
Đăng ngày 28-12-2018 08:57:05 AM
Giá bán: Liên hệ

Allen Bradley PLC AB analog module 1769-IF16C 1769-IF16V 1769-IF4
Mã sản phẩm: 1769-IF16C 1769-IF16V 1769-IF4
Đăng ngày 28-12-2018 08:56:25 AM
Giá bán: Liên hệ

Allen Bradley PLC AB module 1769-HSC 1769-IA16 1769-IA8I
Mã sản phẩm: 1769-HSC 1769-IA16 1769-IA8I
Đăng ngày 28-12-2018 08:55:40 AM
Giá bán: Liên hệ

Allen Bradley PLC AB Power Module 1769-PA2 1769-PA4 1769-PB2 1769-PB4
Mã sản phẩm: 1769-PA2 1769-PA4 1769-PB2 1769-PB4
Đăng ngày 28-12-2018 08:54:39 AM
Giá bán: Liên hệ

Allen Bradley PLC AB CPU Processor Module 1769-L31 1769-L32E 1769-L35E
Mã sản phẩm: 1769-L31 1769-L32E 1769-L35E
Đăng ngày 28-12-2018 08:52:37 AM
Giá bán: Liên hệ

Allen Bradley PLC AB output module 1769-OV16 1769-OV32T 1769-OW16 1769-OW8
Mã sản phẩm: 1769-OV16 1769-OV32T 1769-OW16 1769-OW8
Đăng ngày 28-12-2018 08:50:59 AM
Giá bán: Liên hệ

Allen Bradley PLC AB Analog Output Module 1756-OF6CI 1756-OF6VI 1756-OF8 1756-OF8H
Mã sản phẩm: 1756-OF6CI 1756-OF6VI 1756-OF8 1756-OF8H
Đăng ngày 28-12-2018 08:48:14 AM
Giá bán: Liên hệ

Allen Bradley PLC AB analog module 1756-IF16 1756-IF6CIS 1756-IF6I
Mã sản phẩm: 1756-IF16 1756-IF6CIS 1756-IF6I
Đăng ngày 28-12-2018 08:46:40 AM
Giá bán: Liên hệ

Google Map
Liên hệ
 • Phòng kinh doanh
 • phonesp091.686.1515
 • phonesp081.686.1515
 • phonesp091.797.1515
 • phonesp083.797.1515
 • phonesptanthanhdigitech@gmail.com
-
 
 • Phòng kỹ thuật
 • phonesp0912.969.391
 • phonesp081.686.1515
 • phonesptanthanhdigitech@gmail.com
Lượt truy cập
 • Đang truy cập17
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm16
 • Hôm nay8,088
 • Tháng hiện tại235,005
 • Tổng lượt truy cập5,555,943


THÔNG TIN THANH TOÁN

Bùi Mạnh Cường
STK : 0031000284789
Vietcombank - Chi Nhánh Hải Phòng
Bùi Mạnh Cường
STK : 79868269
Ngân hàng ACB Chi nhánh Trần Nguyên Hãn- TP Hải Phòng
Bùi Mạnh Cường
STK : 19035178267018  
Ngân hàng Techcombank- TP Hải Phòng

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nguyễn Thị Hồng Nhung
STK : 0031000878687
Vietcombank - Chi Nhánh Hải Phòng

Nguyễn Thị Hồng Nhung
STK : 108006540400
Vietinbank- Chi Nhánh Hải Phòng
Nguyễn Thị Hồng Nhung
STK : 113375269
ACB - Chi Nhánh Hải Phòng
 
 
Trụ sở: số 189, Nguyễn Văn Linh, P. Kênh Dương, Q.Lê Chân, TP Hải Phòng
VPGD: Số 165-Thiên Lôi, P Vĩnh Niệm, Q Lê Chân. TP Hải Phòng
VPĐD: Số 191- P Chùa Láng. Q Đống Đa. TP Hà Nội
Tel: 0225.8830.305  Fax: 0225.8830.305

Bản quyền © 2018-2019 thuộc về tanthanh-automation.com

Ghi rõ nguồn khi sử dụng các thông tin tại WWW.TANTHANH-AUTOMATION.COM.

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ TÂN THÀNH
GPKD số 0201787027 do Sở KH và ĐT TP Hải Phòng cấp ngày 17/08/2017– GĐ/Sở hữu website Bùi Mạnh Cường
Địa Chỉ: Số 189 Nguyễn Văn Linh , P. Kênh Dương, Q. Lê Chân , Tp. Hải Phòng
bct
1. Chính sách quy định chung - 2. Chính sách bảo mật thông tin

Chat Zalo
Chat Facebook
vinades
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây