Van thủy lực, Rexroth SV10PA1-42 SV10PA2-42 SV10PA3-42 SL10PA1-42 SL10PA2-42 SL10PA3-42 SV10PB1-42 SV10PB2-42 SV10PB3-42 SL10PA4-42 SL10PB2-42/V SL10PA1-42/V
Mã sản phẩm: SV10PA1-42 SV10PA2-42 SV10PA3-42 SL10PA1-42 SL10PA2-42 SL10PA3-42 SV10PB1-42 SV10PB2-42 SV10PB3-42 SL10PA4-42 SL10PB2-42/V SL10PA1-42/V
Đăng ngày 08-08-2020 05:36:40 PM
Giá bán: Liên hệ

Van thủy lực, Rexroth ZDR6DA1-4X/25Y ZDR6DA1-4X/75Y ZDR6DA1-4X/150Y ZDR6DA1-4X/210Y
Mã sản phẩm: ZDR6DA1-4X/25Y ZDR6DA1-4X/75Y ZDR6DA1-4X/150Y ZDR6DA1-4X/210Y
Đăng ngày 08-08-2020 05:33:42 PM
Giá bán: Liên hệ

Van thủy lực, Rexroth 4WEH10C4X/6EG24N9K4 4WEH10C4X/6EW230N9K4 4WEH10D4X/6EG24N9K4 4WEH10D4X/6EW230N9K4 4WEH10K4X/6EG24N9K4 4WEH10K4X/6EW230N9K4 4WEH10Z4X/6EG24N9K4
Mã sản phẩm: 4WEH10C4X/6EG24N9K4 4WEH10C4X/6EW230N9K4 4WEH10D4X/6EG24N9K4 4WEH10D4X/6EW230N9K4 4WEH10K4X/6EG24N9K4 4WEH10K4X/6EW230N9K4 4WEH10Z4X/6EG24N9K4
Đăng ngày 08-08-2020 05:31:36 PM
Giá bán: Liên hệ

Van thủy lực, Rexroth 4WEH10C4X/6EG24N9K4 4WEH10C4X/6EW230N9K4 4WEH10D4X/6EG24N9K4 4WEH10D4X/6EW230N9K4 4WEH10K4X/6EG24N9K4 4WEH10K4X/6EW230N9K4 4WEH10Z4X/6EG24N9K4

Van thủy lực, Rexroth ZDB6VP ZDB6VA ZDB6VB ZDB6VC ZDB6VD
Mã sản phẩm: ZDB6VP ZDB6VA ZDB6VB ZDB6VC ZDB6VD
Đăng ngày 08-08-2020 05:28:07 PM
Giá bán: Liên hệ

Van thủy lực, Rexroth 4WRZ10E3-50-7X/6EG24N9EK4/D3M 4WRZ10E3-50-7X/6EG24N9ETK4/M 4WRZ10E3-50-7X/6EG24N9ETK4/D3M 4WRZ10E3-50-7X/6EG24N9TK4/M 4WRZ10E3-50-7X/6EG24N9TK4/D3M 4WRZ10E3-8
Mã sản phẩm: 4WRZ10E3-50-7X/6EG24N9EK4/D3M 4WRZ10E3-50-7X/6EG24N9ETK4/M 4WRZ10E3-50-7X/6EG24N9ETK4/D3M 4WRZ10E3-50-7X/6EG24N9TK4/M 4WRZ10E3-50-7X/6EG24N9TK4/D3M 4WRZ10E3-85-7X/6EG24N9K4&
Đăng ngày 08-08-2020 05:23:45 PM
Giá bán: Liên hệ

Van thủy lực, Rexroth 4WRZ10E3-50-7X/6EG24N9EK4/D3M 4WRZ10E3-50-7X/6EG24N9ETK4/M 4WRZ10E3-50-7X/6EG24N9ETK4/D3M 4WRZ10E3-50-7X/6EG24N9TK4/M 4WRZ10E3-50-7X/6EG24N9TK4/D3M 4WRZ10E3-85-7X/6EG24N9K4/M

Van thủy lực, Rexroth DB20-1-52/315 DB20-2-52/50 DB20-2-52/100 DB20-2-52/200 DB20-2-52/315 DB30-1-5X/50 DB30-1-5X/100 DB30-1-5X/200 DB30-1-5X/315 DB30-2-5X/50 DB30-2-5X/100
Mã sản phẩm: DB20-1-52/315 DB20-2-52/50 DB20-2-52/100 DB20-2-52/200 DB20-2-52/315 DB30-1-5X/50 DB30-1-5X/100 DB30-1-5X/200 DB30-1-5X/315 DB30-2-5X/50 DB30-2-5X/100 DB30-2-5X/200 D
Đăng ngày 08-08-2020 05:17:38 PM
Giá bán: Liên hệ

Van thủy lực, Rexroth 4WE6D62/EG24N9K4 4WE6Y62/EG24N9K4 4WE6C62/EG24N9K4 3WE6A62/EG24N9K4 3WE6B62/EG24N9K4 4WE6D62/EW230N9K4 4WE6Y62/EW230N9K4 4WE6C62/EW230N9K4 3WE6A62/EW230N9K4 3WE6B62&
Mã sản phẩm: 4WE6D62/EG24N9K4 4WE6Y62/EG24N9K4 4WE6C62/EG24N9K4 3WE6A62/EG24N9K4 3WE6B62/EG24N9K4 4WE6D62/EW230N9K4 4WE6Y62/EW230N9K4 4WE6C62/EW230N9K4 3WE6A62/EW230N9K4 3WE6B62/EW230N9K4
Đăng ngày 08-08-2020 05:14:29 PM
Giá bán: Liên hệ

Van thủy lực, Rexroth 4WE6J62/EG24N9K4 4WE6J62/EW230N9K4 4WE6E62/EG24N9K4 4WE6E62/EW230N9K4 4E6G62/EG24N9K4 4WE6G62/EW230N9K4 4WE6H62/EG24N9K4 4WE6H62/EW230N9K4 4WE6U62/EG24N9K4 4WE6M62&a
Mã sản phẩm: 4WE6J62/EG24N9K4 4WE6J62/EW230N9K4 4WE6E62/EG24N9K4 4WE6E62/EW230N9K4 4E6G62/EG24N9K4 4WE6G62/EW230N9K4 4WE6H62/EG24N9K4 4WE6H62/EW230N9K4 4WE6U62/EG24N9K4 4WE6M62/EG24N9K4
Đăng ngày 08-08-2020 05:06:37 PM
Giá bán: Liên hệ

Van thủy lực, Rexroth DBW10A1-5X/315-6EW230N9K4 DBW10A1-5X/315X-6EW230N9K4 DBW10A1-5X/315Y-6EW230N9K4 DBW10A1-5X/315XY-6EW230N9 DBW10A1-5X/315-6EG24N9K4 DBW10A1-5X/315X-6EG24N9K4
Mã sản phẩm: DBW10A1-5X/315-6EW230N9K4 DBW10A1-5X/315X-6EW230N9K4 DBW10A1-5X/315Y-6EW230N9K4 DBW10A1-5X/315XY-6EW230N9 DBW10A1-5X/315-6EG24N9K4 DBW10A1-5X/315X-6EG24N9K4
Đăng ngày 08-08-2020 05:01:38 PM
Giá bán: Liên hệ

Van thủy lực, Rexroth DBW10A1-5X/315-6EW230N9K4 DBW10A1-5X/315X-6EW230N9K4 DBW10A1-5X/315Y-6EW230N9K4 DBW10A1-5X/315XY-6EW230N9 DBW10A1-5X/315-6EG24N9K4 DBW10A1-5X/315X-6EG24N9K4

Van thủy lực, Rexroth Z2FS6-2-44/2QV Z2FS6-2-44/1QV Z2FS10-5-34 Z2FS10-5-3X Z2FS16-3X Z2FS22-3X
Mã sản phẩm: Z2FS6-2-44/2QV Z2FS6-2-44/1QV Z2FS10-5-34 Z2FS10-5-3X Z2FS16-3X Z2FS22-3X
Đăng ngày 08-08-2020 04:57:23 PM
Giá bán: Liên hệ

Van thủy lực, Rexroth solenoid valve DBETX-10/80G24-8NZ4M DBETX-10/180G24-8NZ4M DBETX-10/50G24-8NZ4M DBETX-10/250G24-8NZ4M DBETX-10/315G24-8NZ4M
Mã sản phẩm: DBETX-10/80G24-8NZ4M DBETX-10/180G24-8NZ4M DBETX-10/50G24-8NZ4M DBETX-10/250G24-8NZ4M DBETX-10/315G24-8NZ4M
Đăng ngày 08-08-2020 04:44:15 PM
Giá bán: Liên hệ

Van điện từ van thủy lực Rexroth R900930264 3DREPE6C-2X=25EG24N9K31/A1V=00
Mã sản phẩm: 3DREPE6C-2X
Đăng ngày 16-07-2020 06:23:53 PM
Giá bán: Liên hệ

Van điện từ van thủy lực Rexroth R900930264 3DREPE6C-2X=25EG24N9K31/A1V=00

Mạch điều khiển van Rexroth Amplifier Board VT-VSPA2-50-11/T5 R900214082
Mã sản phẩm: VT-VSPA2-50-11/T5 R900214082
Đăng ngày 23-07-2019 01:59:01 PM
Giá bán: Liên hệ

Mạch điều khiển van Rexroth Amplifier Board VT-VSPA2-50-11/T5 R900214082

Mạch điều khiển van Rexroth Amplifier Board VT-RK2-30 R900019504
Mã sản phẩm: VT-RK2-30 R900019504
Đăng ngày 23-07-2019 01:57:46 PM
Giá bán: Liên hệ

Mạch điều khiển van Rexroth Amplifier Board VT-RK2-30 R900019504

Mạch điều khiển van Rexroth Amplifier Board R900029371 VT-PVAR-2-11/1
Mã sản phẩm: R900029371 VT-PVAR-2-11/1
Đăng ngày 23-07-2019 01:56:33 PM
Giá bán: Liên hệ

Mạch điều khiển van Rexroth Amplifier Board R900029371 VT-PVAR-2-11/1

Google Map
Liên hệ
 • Phòng kinh doanh
 • phonesp091.686.1515
 • phonesp081.686.1515
 • phonesp091.797.1515
 • phonesp083.797.1515
 • phonesptanthanhdigitech@gmail.com
-
 
 • Phòng kỹ thuật
 • phonesp0912.969.391
 • phonesp081.686.1515
 • phonesptanthanhdigitech@gmail.com
Lượt truy cập
 • Đang truy cập1
 • Hôm nay8,052
 • Tháng hiện tại43,239
 • Tổng lượt truy cập5,817,274


THÔNG TIN THANH TOÁN

Bùi Mạnh Cường
STK : 0031000284789
Vietcombank - Chi Nhánh Hải Phòng
Bùi Mạnh Cường
STK : 79868269
Ngân hàng ACB Chi nhánh Trần Nguyên Hãn- TP Hải Phòng
Bùi Mạnh Cường
STK : 19035178267018  
Ngân hàng Techcombank- TP Hải Phòng

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nguyễn Thị Hồng Nhung
STK : 0031000878687
Vietcombank - Chi Nhánh Hải Phòng

Nguyễn Thị Hồng Nhung
STK : 108006540400
Vietinbank- Chi Nhánh Hải Phòng
Nguyễn Thị Hồng Nhung
STK : 113375269
ACB - Chi Nhánh Hải Phòng
 
 
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ TÂN THÀNH
Văn phòng HN: 2/185, Phố Chùa Láng, Q, Đống Đa, TP. Hà Nội
Trụ sở công ty: Ngõ 213 Thiên Lôi, Vĩnh Niệm, Q, Lê Chân, TP. Hải Phòng
Tel: 0916.861.515 - 0816.861.515 - 0917.971.515 - 0912.969.391

Bản quyền © 2018-2019 thuộc về tanthanh-automation.com

Ghi rõ nguồn khi sử dụng các thông tin tại WWW.TANTHANH-AUTOMATION.COM.

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ TÂN THÀNH
GPKD số 0201787027 do Sở KH và ĐT TP Hải Phòng cấp ngày 17/08/2017– GĐ/Sở hữu website Bùi Mạnh Cường
Địa Chỉ: Số 189 Nguyễn Văn Linh , P. Kênh Dương, Q. Lê Chân , Tp. Hải Phòng
bct
1. Chính sách quy định chung - 2. Chính sách bảo mật thông tin

Chat Zalo
Chat Facebook
vinades
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây