Công ty TNHH công nghệ số Tân Thành
Cảm biến tiệm cận chịu nhiệt độ cao, Bi20-K35/S200 10M +Amplifier MK96-11VP/24VDC Liên Hệ
Cảm biến tiệm cận chịu nhiệt độ cao, Bi20-K35/S200 10M +Amplifier MK96-11VP/24VDC
Cảm biến tiệm cận, Turck NI20U-EG30SK-VP4X/VN4X/AP6X/AN6X Liên Hệ
Cảm biến tiệm cận, Turck NI20U-EG30SK-VP4X/VN4X/AP6X/AN6X
Cảm biến tiệm cận, Turck BI10-EG30SK-Y1X NI15-EG30SK-Y1X Liên Hệ
Cảm biến tiệm cận, Turck BI10-EG30SK-Y1X NI15-EG30SK-Y1X
Cảm biến tiệm cận, Turck BI10U-EG30SK-VP4X/VN4X/AP6X/AN6X Liên Hệ
Cảm biến tiệm cận, Turck BI10U-EG30SK-VP4X/VN4X/AP6X/AN6X
Cảm biến tiệm cận, Turck BS18-R-B-BP-D-DL-CN6X-CP6X Liên Hệ
Cảm biến tiệm cận, Turck BS18-R-B-BP-D-DL-CN6X-CP6X
Cảm biến tiệm cận, Turck NI30-Q130-ADZ30X2-B1131 Liên Hệ
Cảm biến tiệm cận, Turck NI30-Q130-ADZ30X2-B1131
Cảm biến tiệm cận, Turck BS18-FD25/FD50/FD100/CN6X/CP6H Liên Hệ
Cảm biến tiệm cận, Turck BS18-FD25/FD50/FD100/CN6X/CP6H
Cảm biến tiệm cận, Turck BI5-M18M-AP6X-H1141/S1221 Liên Hệ
Cảm biến tiệm cận, Turck BI5-M18M-AP6X-H1141/S1221
Cảm biến tiệm cận, Turck BI4U NI10 NI4-M12 M18-AP6X AN6X AD4X-H1141 AZ3X Liên Hệ
Cảm biến tiệm cận, Turck BI4U NI10 NI4-M12 M18-AP6X AN6X AD4X-H1141 AZ3X
Cảm biến tiệm cận, Turck BI10-P30SR-VP4X2 NI15-P30SR-VN4X2 Liên Hệ
Cảm biến tiệm cận, Turck BI10-P30SR-VP4X2 NI15-P30SR-VN4X2
Cảm biến tiệm cận, Turck BI10-P30SR-FZ3X2 NI15-P30SR-FZ3X2 Liên Hệ
Cảm biến tiệm cận, Turck BI10-P30SR-FZ3X2 NI15-P30SR-FZ3X2
Cảm biến tiệm cận, Turck BI10-P30SR-AP6X NI15-P30SR-AN6X Liên Hệ
Cảm biến tiệm cận, Turck BI10-P30SR-AP6X NI15-P30SR-AN6X
Cảm biến tiệm cận, Turck BI5-EG18-Y1X/S1007M,BI5-EM18D-VP6X/S12 Liên Hệ
Cảm biến tiệm cận, Turck BI5-EG18-Y1X/S1007M,BI5-EM18D-VP6X/S12
Cảm biến tiệm cận, Turck BI5-M18-RN6X BI5-M18-RP6X-H1141 Liên Hệ
Cảm biến tiệm cận, Turck BI5-M18-RN6X BI5-M18-RP6X-H1141
Cảm biến tiệm cận, Turck NI10U-M12-AN6X-H1141 V1131 NI10U-M18M-AD4X -1141 AP6X Liên Hệ
Cảm biến tiệm cận, Turck NI10U-M12-AN6X-H1141 V1131 NI10U-M18M-AD4X -1141 AP6X
Cảm biến tiệm cận, Turck BI25 NI40-G47SR-FZ3X2 VN4X2 VP4X2 Liên Hệ
Cảm biến tiệm cận, Turck BI25 NI40-G47SR-FZ3X2 VN4X2 VP4X2
Cảm biến tiệm cận, Turck NI20 BI10U-Q14-AN6X2/AP6X2 NI25 BI15U-Q20-AP6X2/AN6X2 Liên Hệ
Cảm biến tiệm cận, Turck NI20 BI10U-Q14-AN6X2/AP6X2 NI25 BI15U-Q20-AP6X2/AN6X2
Cảm biến tiệm cận, Turck NI5 NI10 NI15-Q30/Q25/Q18-AN6X AP6X NI5-Q18-RZ31X Liên Hệ
Cảm biến tiệm cận, Turck NI5 NI10 NI15-Q30/Q25/Q18-AN6X AP6X NI5-Q18-RZ31X
Cảm biến tiệm cận, Turck NI10 BI5 NI8 NI5-G12/G18-AP6X AN6X RP6X RN6X AD4X AZ3X Liên Hệ
Cảm biến tiệm cận, Turck NI10 BI5 NI8 NI5-G12/G18-AP6X AN6X RP6X RN6X AD4X AZ3X
Cảm biến tiệm cận, Turck BIM-UNT-AP6X-0,3-PSG3M Liên Hệ
Cảm biến tiệm cận, Turck BIM-UNT-AP6X-0,3-PSG3M
Cảm biến tiệm cận, Turck NI30 NI20-K40SR-VP4X2 VN4X2 Liên Hệ
Cảm biến tiệm cận, Turck NI30 NI20-K40SR-VP4X2 VN4X2
Cảm biến tiệm cận, Turck NI30 NI20-K40SR-VP4X2 VN4X2 Liên Hệ
Cảm biến tiệm cận, Turck NI30 NI20-K40SR-VP4X2 VN4X2
Cảm biến tiệm cận, Turck NI15-S30-AP6X/S100 VP4X AZ3X RZ3X/S100 Liên Hệ
Cảm biến tiệm cận, Turck NI15-S30-AP6X/S100 VP4X AZ3X RZ3X/S100
Cảm biến tiệm cận, Turck BI10U NI20U-M30-ADZ30X2 NI15-M30-AZ3X/S90 Liên Hệ
Cảm biến tiệm cận, Turck BI10U NI20U-M30-ADZ30X2 NI15-M30-AZ3X/S90
Cảm biến tiệm cận, Turck NI50 BI20 NI20-CP40/CP80-VP4X2 AN6X2 FZ3X2 VN4X2 AP6X2 Liên Hệ
Cảm biến tiệm cận, Turck NI50 BI20 NI20-CP40/CP80-VP4X2 AN6X2 FZ3X2 VN4X2 AP6X2
Cảm biến tiệm cận, Turck BI2-G12K-AP6X BI1-Q6.5-AN6 AP6/S34 BI1-EG05-AN6X AP6X Liên Hệ
Cảm biến tiệm cận, Turck BI2-G12K-AP6X BI1-Q6.5-AN6 AP6/S34 BI1-EG05-AN6X AP6X
Cảm biến tiệm cận, Turck BC5-S18-AN4X RZ3X BC5-QF5,5-RP6X2/S250 Liên Hệ
Cảm biến tiệm cận, Turck BC5-S18-AN4X RZ3X BC5-QF5,5-RP6X2/S250
Cảm biến tiệm cận, Turck NI10 BI2 BI3U NI5 BI5 BI5U NI10-EG18SK/G12SK-AN6X AP6X Liên Hệ
Cảm biến tiệm cận, Turck NI10 BI2 BI3U NI5 BI5 BI5U NI10-EG18SK/G12SK-AN6X AP6X
Cảm biến tiệm cận, Turck BI5U BI5 NI8-M18/G18-AP6X AN6X AD4X AZ3X -H1141 Liên Hệ
Cảm biến tiệm cận, Turck BI5U BI5 NI8-M18/G18-AP6X AN6X AD4X AZ3X -H1141
Cảm biến tiệm cận, Turck BI10U-M30-AP6X-H1141 BI15-M30-VP6X VN6X Liên Hệ
Cảm biến tiệm cận, Turck BI10U-M30-AP6X-H1141 BI15-M30-VP6X VN6X
Cảm biến tiệm cận, Turck BI8U-M18-AN6X/AP6X-H1141 BI15-M30-AP6X/AN6X-H1141 Liên Hệ
Cảm biến tiệm cận, Turck BI8U-M18-AN6X/AP6X-H1141 BI15-M30-AP6X/AN6X-H1141
Cảm biến tiệm cận, Turck BI10 NI15-G30/G30SK-AP6X AN6X AD4X AZ3X Liên Hệ
Cảm biến tiệm cận, Turck BI10 NI15-G30/G30SK-AP6X AN6X AD4X AZ3X
Cảm biến tiệm cận, Turck NI35-CP40-FDZ30X2 Liên Hệ
Cảm biến tiệm cận, Turck NI35-CP40-FDZ30X2
Cảm biến tiệm cận, Turck NI7-EM18D-VP6X/S120 Liên Hệ
Cảm biến tiệm cận, Turck NI7-EM18D-VP6X/S120
Cảm biến tiệm cận, Turck NI6U BI1.5 BI2 NI3 NI4U BI1.5U BI2U-EG08-AP6X AN6X Liên Hệ
Cảm biến tiệm cận, Turck NI6U BI1.5 BI2 NI3 NI4U BI1.5U BI2U-EG08-AP6X AN6X
Cảm biến tiệm cận, Turck BI10U NI15 BI10-M30 / G30-AP6X AN6X AD4X AZ3X-H1141 Liên Hệ
Cảm biến tiệm cận, Turck BI10U NI15 BI10-M30 / G30-AP6X AN6X AD4X AZ3X-H1141
Cảm biến tiệm cận, Turck Ni15/Bi10/Ni8/Bi5/Ni15U/Bi8-M30/M18-AN6X/AP6X/AD4X/AZ3X/S120, BI5 NI8 BI10 NI15-M30 / M18-AP6X AN6X AD4X AZ3X RZ3X Liên Hệ
Cảm biến tiệm cận, Turck Ni15/Bi10/Ni8/Bi5/Ni15U/Bi8-M30/M18-AN6X/AP6X/AD4X/AZ3X/S120, BI5 NI8 BI10 NI15-M30 / M18-AP6X AN6X AD4X AZ3X RZ3X
Cảm biến áp suất, Pressure transmitter, TURCK PS010V-401-LI2UPN8X-H1141 Liên Hệ
Cảm biến áp suất, Pressure transmitter, TURCK PS010V-401-LI2UPN8X-H1141
Công tắc lưu lượng, Flow switch Turck FCT-G1/2A4P-VRX/230VAC Liên Hệ
Công tắc lưu lượng, Flow switch Turck FCT-G1/2A4P-VRX/230VAC
Cảm biến lưu lượng Turck FCT-G1/2A4P-VRX/24VDC/230VAC Liên Hệ
Cảm biến lưu lượng Turck FCT-G1/2A4P-VRX/24VDC/230VAC
CẢM BIẾN TỪ TURCK  Ni15-M30-AZ6X 220V Liên Hệ
CẢM BIẾN TỪ TURCK Ni15-M30-AZ6X 220V
Cảm biến từ Turck BI15U-CP40-FDZ30X2 Liên Hệ
Cảm biến từ Turck BI15U-CP40-FDZ30X2
Cảm biến từ,Turck Ni8-M18-AN6X/RN6X/AP6X/RP6X/AD4X/RD4X/AZ3X/RZ3X Liên Hệ
Cảm biến từ,Turck Ni8-M18-AN6X/RN6X/AP6X/RP6X/AD4X/RD4X/AZ3X/RZ3X
Cảm biến BI5-M18-Y1X-H1141 Liên Hệ
Cảm biến BI5-M18-Y1X-H1141


TÂN THÀNH CAM KẾT

  • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng.
  • Giá cả cạnh tranh.
  • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

Thông Tin Công Ty

Đã thông báo

 


THÔNG TIN LIÊN HỆ:
-------------------------------
CÔNG TY TNHH ĐIỆN-VIỄN THÔNG TÂN THÀNH
Trụ sở: Số 243 (số 2/185) Đường Chùa Láng,  tổ 11, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
VPĐD: 37/213 Thiên Lôi-Vĩnh Niệm-Lê Chân-HP
Kinh doanh 1 : 0816861515
Kinh doanh 2 : 0836861515
Kinh doanh 3 : 0917971515
Kinh doanh 4 : 0787971515
Kinh doanh 5 : 0877971515
Kinh doanh 6 : 0944427299
Kỹ thuật : 0926511515
Kế toán: 0912969391
Website: http://tanthanhtech.com
Website: http://diencongnghieptanthanh.com
Website: http://tanthanh-automation.com
Website: http://thietbitudongtanthanh.com
Website: https://vienthongtanthanh.com
Email: kinhdoanhtanthanhhn@gmail.com
Email: tanthanhdigitech@gmail.com

  • Kết nối với chúng tôi