Công ty TNHH công nghệ số Tân Thành

Tình trạng sản phẩm:


SẢN PHẨM CÙNG LOẠI:
 
BI2-M12-AN6X-H1141
NI4-M12-AN6X-H1141
BI2-M12E-AN6X-H1141
BI2-M12-AP6X-H1141
NI4-M12-AP6X-H1141
BI2-M12E-AP6X-H1141
NI4-M12E-AP6X-H1141
BI2-M12-RP6X-H1141
NI4-M12-RP6X-H1141
NI4-M12E-RP6X-H1141
BI5-M18-AN6X-H1141
NI8-M18-AN6X-H1141
BI5-M18-AP6X-H1141
NI8-M18-AP6X-H1141
BI5-M18E-AP6X-H1141
BI5-M18-RP6X-H1143
BI10-M30E-AP6X-H1141
NI15-S30-AP6X-H1141
BI10-M30-AN6X
BI10-M30-AN6X 3M
BI10-M30-AN6X 4M
BI10-M30-AN6X 5M
BI10-M30-AN6X 7M
BI10-M30-AN6X/S90 3M
BI10-M30-AN6X-H1141
BI10-M30-AP6X
BI10-M30-AP6X 5M
BI10-M30-AP6X 6M
BI10-M30-AP6X 7M
BI10-M30-AP6X/S90
BI10-M30-AP6X/S90 3M
BI10-M30-AP6X-H1141
BI10-M30-RN6X
BI10-M30-RN6X 5M
BI10-M30-RP6X
BI10-M30-RP6X-H1143
NI15-M30-AN6X
NI15-M30-AN6X 3M
NI15-M30-AN6X 5M
NI15-M30-AN6X-H1141
NI15-M30-AP6X
NI15-M30-AP6X 10M
NI15-M30-AP6X 4M
NI15-M30-AP6X 5M
NI15-M30-AP6X 7M
NI15-M30-AP6X/S90
NI15-M30-AP6X/S90 10M
NI15-M30-AP6X/S90 5M
NI15-M30-AP6X-H1141
NI15-M30E-AP6X-H1141
NI15-M30EE-AP6X-H1141
NI15-M30T-AN6X
BI2-M12-AD4X
BI2-M12-AD4X 3M
BI2-M12-AD4X-H1141
NI4-M12-AD4X
NI4-M12-AD4X 3M
NI4-M12-AD4X 4M
NI4-M12-AD4X 5M
NI4-M12-AD4X 8M
NI4-M12-AD4X 10M
NI4-M12-AD4X-H1141
BI2-M12E-AD4X-H1141
NI4-M12E-AD4X-H1141
BI5-M18-AD4X
BI5-M18-AD4X 3M
BI5-M18-AD4X 4M
BI5-M18-AD4X 7M
BI5-M18-AD4X 15M
BI5-M18-AD4X-H1141
BI5-M18E-AD4X-H1141
NI8-M18-AD4X
NI8-M18-AD4X 4M
NI8-M18-AD4X 5M
NI8-M18-AD4X 7M
NI8-M18-AD4X 10M
NI8-M18-AD4X 15M
NI8-M18-AD4X/S90
NI8-M18-AD4X/S90 3M
NI8-M18-AD4X-H1141
NI8-M18E-AD4X
NI8-M18E-AD4X-H1141
BI10-M30-AD4X
BI10-M30-AD4X 5M
BI10-M30-AD4X 7M
BI10-M30-AD4X 10M
BI10-M30-AD4X/S90 3M
BI10-M30-AD4X-H1141
BI10-M30-AD4X-H1144
BI10-M30E-AD4X-H1141
NI15-M30-AD4X
NI15-M30-AD4X 7M
NI15-M30-AD4X 10M
NI15-M30-AD4X 25M
NI15-M30-AD4X/S90
NI15-M30-AD4X/S90 3M
NI15-M30-AD4X-H1141
NI4-M12-RD4X
NI4-M12-RD4X 3M
NI4-M12-RD4X 4M
NI4-M12-RD4X 5M
BI5-M18-RD4X
BI5-M18-AZ3X
BI5-M18-AZ3X 3M
BI5-M18-AZ3X 5M
BI5-M18-AZ3X 7M
BI5-M18-AZ3X 10M
BI5-M18-AZ3X 15M
BI5-M18-AZ3X/S90
BI5-M18-AZ3X/S90 3M
NI8-M18-AZ3X
NI8-M18-AZ3X 3M
NI8-M18-AZ3X 5M
NI8-M18-AZ3X 6M
NI8-M18-AZ3X 8M
NI8-M18-AZ3X 20M
NI8-M18-AZ3X/S90
NI8-M18-AZ3X/S90 5M
NI8-M18-AZ3X/S90 6M
BI5-M18-RZ3X
BI5-M18-RZ3X 4M
BI5-M18-RZ3X 5M
BI5-M18-RZ3X 15M
NI8-M18-RZ3X
NI8-M18-RZ3X/S90
BI10-M30-AZ3X
BI10-M30-AZ3X 3M
BI10-M30-AZ3X 4M
BI10-M30-AZ3X 5M
BI10-M30-AZ3X 6M
BI10-M30-AZ3X 8M
BI10-M30-AZ3X 10M
BI10-M30-AZ3X 15M
BI10-M30-AZ3X/S90
BI10-M30-AZ3X/S90 3M
BI10-M30-AZ3X/S90 4M
BI10-M30-AZ3X/S90 6M
BI10-M30-AZ3X/S90 8M
BI10-M30-RZ3X
BI10-M30-RZ3X 15M
BI10-M30-RZ3X/S90
BI10-G30-AN6X
BI10-G30-AP6X
BI10-G30-AZ3X
BI10-G30-AZ3X 8M
BI10-G30-AZ3X/S90
BI10-G30-AZ3X/S90 8M
BI10-G30K-AN6X
BI10-G30K-AN6X 6M
BI10-G30K-AP6X
BI10-G30K-AP6X 3M
BI10-G30K-AP6X 5M
BI10-G30SK-AN6X
BI10-G30SK-AP6X
BI10-G30SK-RP6X
BI2-G12-AN6
BI2-G12-AN6X
BI2-G12-AP6
BI2-G12-AP6 3M
BI2-G12-AP6 6M
BI2-G12-AP6X
BI2-G12-AP6X 3M
BI2-G12-AP6X 6M
BI2-G12-AP6X 7M
BI2-G12-AP6X 9M
BI2-G12-AZ31X
BI2-G12K-AN6X
BI2-G12K-AN6X/S90 3M
BI2-G12K-AP6X
BI2-G12K-AP6X 10M
BI2-G12K-AP6X 30M
BI2-G12K-AP6X 3M
BI2-G12K-AP6X 4M
BI2-G12K-AP6X 5M
BI2-G12K-AP6X 6M
BI2-G12-RP6X
BI2-G12-RZ31X
BI2-G12SK-AN6X
BI2-G12SK-AP6X
BI2-G12SK-RP6X
BI2-M12-AN6X
BI2-M12-AN6X 12M
BI2-M12-AN6X 3M
BI2-M12-AN6X 4M
BI2-M12-AN6X 5M
BI2-M12-AN6X 6M
BI2-M12-AN6X/S90
BI2-M12-AN6X/S90 3M
BI2-M12-AN6X/S90 5M
BI2-M12-AP6X
BI2-M12-AP6X 10M
BI2-M12-AP6X 3M
BI2-M12-AP6X 4M
BI2-M12-AP6X 5M
BI2-M12-AP6X 6M
BI2-M12-AZ31X
BI2-M12-AZ31X 10M
BI2-M12-AZ31X 3M
BI2-M12-AZ31X 5M
BI2-M12E-AP6X
BI2-M12-RN6X
BI2-M12-RN6X 3M
BI2-M12-RN6X 4M
BI2-M12-RN6X 6M
BI2-M12-RN6X/S90 4M
BI2-M12-RP6X
BI2-M12-RP6X 3M
BI2-M12-RP6X 6M
BI2-M12-RZ31X
BI2-M12-RZ31X 10M
BI2-P12SK-AN6X
BI2-P12SK-AP6X
BI2-Q12-AN6X
BI2-Q12-AP6X
BI2-Q12-RN6X
BI5-G18-AN6
BI5-G18-AN6X(同T4614500)
BI5-G18-AP6
BI5-G18-AP6 4M
BI5-G18-AP6X
BI5-G18-AZ3
BI5-G18-AZ3 5M
BI5-G18-AZ3X
BI5-G18K-AN6X
BI5-G18K-AN6X/S90 3M
BI5-G18K-AP6X
BI5-G18K-AP6X 5M
BI5-G18-RZ3
BI5-G18SK-AN6X
BI5-G18SK-AP6X
BI5-M18-AN6X
BI5-M18-AN6X 2,5M
BI5-M18-AN6X 3M
BI5-M18-AN6X 4M
BI5-M18-AN6X 5M
BI5-M18-AN6X 6M
BI5-M18-AN6X 8M
BI5-M18-AN6X/S90 4M
BI5-M18-AN6X/S90 5M
BI5-M18-AP6X
BI5-M18-AP6X 10M
BI5-M18-AP6X 2,5M
BI5-M18-AP6X 3M
BI5-M18-AP6X 4M
BI5-M18-AP6X 5M
BI5-M18-AP6X 6M
BI5-M18-AP6X 7M
BI5-M18-AP6X 8M
BI5-M18-AP6X/S90
BI5-M18E-AP6X
BI5-M18E-AP6X-0.2-WAS3
BI5-M18-RN6X
BI5-M18-RN6X 5M
BI5-M18-RN6X 查 T4611131
BI5-M18-RP6X
BI5-M18-RP6X 10M
BI5-M18-RP6X 5M
BI5-P18SK-AN6X
BI5-P18SK-AP6X
BI5-S18-AN6X
BI5-S18-AN6X 3M
BI5-S18-AP6X
BI5-S18-AP6X 10M
BI5-S18-AP6X 12M
BI5-S18-AP6X 15M
BI5-S18-AP6X 3M
BI5-S18-AP6X 4M
BI5-S18-AP6X 5M
BI5-S18-AP6X 6M
NI10-G18-AN6
NI10-G18-AN6X
NI10-G18-AN6X 4M
NI10-G18-AN6X 6M
NI10-G18-AP6
NI10-G18-AP6X
NI10-G18-AP6X 10M
NI10-G18-AP6X 12M
NI10-G18-AP6X 30M
NI10-G18-AP6X 4M
NI10-G18-AP6X 5M
NI10-G18-AP6X 6M
NI10-G18-AP6X 7M
NI10-G18-AP6X 8M
NI10-G18-AZ3
NI10-G18-AZ3 10M
NI10-G18-AZ3X
NI10-G18-AZ3X 15M
NI10-G18-AZ3X 3M
NI10-G18-AZ3X/S90 3M
NI10-G18K-AP6X
NI10-G18K-AP6X 4M
NI10-G18K-AP6X 6M
NI10-G18K-AP6X/S90
NI10-G18K-AP7X
NI10-G18K-AP7X 4M
NI10-G18-RZ3
NI10-G18SK-AN6X
NI10-G18SK-AP6X
NI10-P18SK-AN6X
NI10-P18SK-AP6X
NI10-Q25-AN6X
NI10-Q25-AN6X 4M
NI10-Q25-AN6X 5M
NI10-Q25-AN6X/S90 5M
NI10-Q25-AP6X
NI10-Q25-AP6X 3M
NI10-S18-AP6X
NI15-G30-AP6X
NI15-G30SK-AN6X
NI15-G30SK-AP6X
NI15-M30-AZ3X
NI15-M30-AZ3X 10M
NI15-M30-AZ3X 15M
NI15-M30-AZ3X 18M
NI15-M30-AZ3X 5M
NI15-M30-AZ3X 8M
NI15-M30-AZ3X/S90
NI15-M30-AZ3X/S90 5M
NI15-M30-RZ3X
NI15-M30-RZ3X 15M
NI15-M30-RZ3X 5M
NI15-M30-RZ3X/S90 8M
NI15-P30SK-AN6X
NI15-P30SK-AP6X
NI15-Q30-AN6X
NI15-Q30-AN6X 3M
NI15-Q30-AP6X
NI15-Q30-RN6X
NI15-Q30-RN6X-H1141
NI4-M12-AN6X
NI4-M12-AN6X 10M
NI4-M12-AN6X 2,5M
NI4-M12-AN6X 3M
NI4-M12-AN6X 4M
NI4-M12-AN6X 5M
NI4-M12-AN6X/S90 3M
NI4-M12-AP6X
NI4-M12-AP6X  3M
NI4-M12-AP6X 10M
NI4-M12-AP6X 2.5M
NI4-M12-AP6X 4M
NI4-M12-AP6X 5M
NI4-M12-AP6X 7M
NI4-M12-AZ31X
NI4-M12-AZ31X 10M
NI4-M12-RN6X
NI4-M12-RZ31X
NI4-Q12-AN6X
NI4-Q12-AP6X
NI4-S12-AP6X
NI4-S12-AP6X 5M
NI5-EG12SK-AN6X
NI5-EG12SK-AP6X
NI5-G12-AN6
NI5-G12-AN6 4M
NI5-G12-AN6X
NI5-G12-AN6X 10M
NI5-G12-AN6X 3M
NI5-G12-AN6X 4M
NI5-G12-AN6X 5M
NI5-G12-AN6X 6M
NI5-G12-AN6X/S90
NI5-G12-AN6X/S90 4M
NI5-G12-AP6
BI10-M30-AP6X-H1141
BI10-M30-AN6X-H1141
BI10-M30-AD4X-H1141
BI10-M30-AZ3X-H1141
NI15-M30-AP6X-H1141
NI15-M30-AN6X-H1141
NI15-M30-AD4X-H1141
NI15-M30-AZ3X-H1141
BI10-G30-AP6X-H1141
BI10-G30-AN6X-H1141
BI10-G30-AD4X-H1141
BI10-G30-AZ3X-H1141
NI15-G30-AP6X-H1141
NI15-G30-AN6X-H1141
NI15-G30-AD4X-H1141
NI15-G30-AZ3X-H1141
BI10U-M30-AP6X-H1141
BI10U-M30-AN6X-H1141
BI10U-M30-AD4X-H1141
BI10U-G30-AP6X-H1141
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 TÂN THÀNH CAM KẾT

  • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng.
  • Giá cả cạnh tranh.
  • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

Thông Tin Công Ty

Đã thông báo

 


THÔNG TIN LIÊN HỆ
CÔNG TY TNHH ĐIỆN-VIỄN THÔNG TÂN THÀNH
Trụ sở: Số 243 (số 2/185) Đường Chùa Láng, tổ 11, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
VPĐD: 37/213 Thiên Lôi-Vĩnh Niệm-Lê Chân-HP
Kinh doanh 1: 0816.861.515
Kinh doanh 2: 0836.861.515
Kinh doanh 3: 0877.971.515
Kinh doanh 4: 0917.971.515
Kinh doanh 5: 0912.969.391
Website: http://tanthanhtech.com
Website: http://diencongnghieptanthanh.com
Website: http://tanthanh-automation.com
Website: http://thietbitudongtanthanh.com
Website: https://vienthongtanthanh.com
Email: kinhdoanhtanthanhhn@gmail.com

  • Kết nối với chúng tôi