Van thủy lực, van tỷ lệ, Germany PARKER original D41FHB31E1NE0048 Van thủy lực, van tỷ lệ, Germany PARKER original D41FHB31E1NE0048 D41FHB31E1NE0048 Parker original special offer
Parker Hannifen is a global supplier of fluid control products consisting of six global groups: Motion and Control Group, Filtration Group, Environmental and Industrial Control, Aerospace Group, Fluid Connector Group and The Sealing Group, which has four CIC (Climate & Industrial Controls) divisions producing solenoid valves: Honeywell Lucifer (Switzerland), Skinner, GoldRing, SCEM (Italy), and another factory producing high quality pneumatic diaphragm valves. ―Sinclair Collins. Parker Hannifin's solenoid valves and pneumatic diaphragm valves are widely used in many fields: petrochemical, rubber, automotive, train, electric power, hydraulic and pneumatic, food machinery, robots, control valves, etc.
D41FHB31E1NE0048 Thủy lực, khí nén, van công nghiệp Số lượng: 0 cái


 •  
 • Van thủy lực, van tỷ lệ, Germany PARKER original D41FHB31E1NE0048

 • Đăng ngày 11-06-2019 04:10:28 PM - 686 Lượt xem
 • Mã sản phẩm: D41FHB31E1NE0048
 • Giá bán: Liên hệ
 • D41FHB31E1NE0048 Parker original special offer
  Parker Hannifen is a global supplier of fluid control products consisting of six global groups: Motion and Control Group, Filtration Group, Environmental and Industrial Control, Aerospace Group, Fluid Connector Group and The Sealing Group, which has four CIC (Climate & Industrial Controls) divisions producing solenoid valves: Honeywell Lucifer (Switzerland), Skinner, GoldRing, SCEM (Italy), and another factory producing high quality pneumatic diaphragm valves. ―Sinclair Collins. Parker Hannifin's solenoid valves and pneumatic diaphragm valves are widely used in many fields: petrochemical, rubber, automotive, train, electric power, hydraulic and pneumatic, food machinery, robots, control valves, etc.


D41FHB31C1NE00 
D41FHB31E1NB00 
D41FHE01C1NB00 
D41FHE01C1NE00 
D41FHE01E1NB00 
D41FHE01E1NE00 
D41FHE01F1NE00 
D41FHE01F4NB00 
D31FBE01CC4NF00 
D31FHE01A4NB00

D91FBE01HC1NF00 
D41FHB31C1NB00 
D41FHB31E1NE00 
D41FHB31F1NB00 
D41FHB31F1NE00 
D91FBE01HC1NG00 
D91FHB31F1NE00 
D31FBE01CC1NF00 
D31FBE01CC1NG00 
D41FBE01FC1NF00 
D41FBE01FC1NG00 
D41FBE01FC4NF00 
D41FBE02FC1NF00 
D91FBB32HC4NG00 
D91FBE01HC4NF00 
D111FBB32LC1NG00 
D111FHE01L4NB00

D41FHB32C1NB0048 D41FHB32C1NB00 
D41FHB32C1NE00 D41FHB32C1NE0048 
D41FHB32C1NS00 D41FHB32C1NS0048 
D41FHB32C2NB00 D41FHB32C2NB0048 
D41FHB32C2NE00 D41FHB32C2NE0048 
D41FHB32C2VB00 D41FHB32C2VB0048 
D41FHB32C4NB00 D41FHB32C4NB0048 
D41FHB32C4NS00 D41FHB32C4NS0048 
D41FHB32C5NS00 D41FHB32C5NS0048 
D41FHB32C5VS00 D41FHB32C5VS0048 
D41FHB32B1NB00 D41FHB32B1NB0048 
D41FHB32B1NE00 D41FHB32B1NE0048 
D41FHB32B4NB00 D41FHB32B4NB0048 
D41FHB32B4NS00 D41FHB32B4NS0048 
D41FHB32B5NB00 D41FHB32B5NB0048 
D41FHB32E1NB00 D41FHB32E1NB0048 
D41FHB32E1NB08 D41FHB32E1NB0848 
D41FHB32E1NE00 D41FHB32E1NE0048 
D41FHB32E1NS00 D41FHB32E1NS0048
D41FHB32E1VB0048 D41FHB32E1VB00 
D41FHB32E2NB00 D41FHB32E2NB0048 
D41FHB32E2NE00 D41FHB32E2NE0048 
D41FHB32E2VB00 D41FHB32E2VB0048 
D41FHB32E4NB00 D41FHB32E4NB0048 
D41FHB32E4VE08 D41FHB32E4VE0848 
D41FHB32F1NB00 D41FHB32F1NB0048 
D41FHB32F1NB08 D41FHB32F1NB0848 
D41FHB32F1NE00 D41FHB32F1NE0048 
D41FHB32F1NS00 D41FHB32F1NS0048 
D41FHB32F1VB00 D41FHB32F1VB0048 
D41FHB32F2NB00 D41FHB32F2NB0048 
D41FHB32F2NE00 D41FHB32F2NE0048 
D41FHB32F2NS00 D41FHB32F2NS0048 
D41FHB32F4NB00 D41FHB32F4NB0048 
D41FHB32F4NE00 D41FHB32F4NE0048 
D41FHB32F4NE08 D41FHB32F4NE0848 
D41FHB32F5NB00 D41FHB32F5NB0048 
D41FHB34F1NB00 D41FHB34F1NB0048
D41FHB34F2NB0048 D41FHB34F2NB00 
D41FHB34F4NB00 D41FHB34F4NB0048 
D41FHB61B1NB00 D41FHB61B1NB0048 
D41FHB61B2NB00 D41FHB61B2NB0048 
D41FHB61B4NB00 D41FHB61B4NB0048 
D41FHB61B4NB20 D41FHB61B4NB2048 
D41FHB61B4VB00 D41FHB61B4VB0048 
D41FHB61C1NB00 D41FHB61C1NB0048 
D41FHB61C1NS00 D41FHB61C1NS0048 
D41FHB61C2NB00 D41FHB61C2NB0048 
D41FHB61C2NE00 D41FHB61C2NE0048 
D41FHB61C4NB00 D41FHB61C4NB0048 
D41FHB61C5NB00 D41FHB61C5NB0048 
D41FHB61E1NE00 D41FHB61E1NE0048 
D41FHB61E2NB00 D41FHB61E2NB0048 
D41FHB61E4NB00 D41FHB61E4NB0048 
D41FHB61E4NS00 D41FHB61E4NS0048 
D41FHB61F1NB00 D41FHB61F1NB0048 
D41FHB61F1VB00 D41FHB61F1VB0048
D41FHB61F2NB0048 D41FHB61F2NB00 
D41FHB61F2NE00 D41FHB61F2NE0048 
D41FHB61F2VB00 D41FHB61F2VB0048 
D41FHB61F4NB00 D41FHB61F4NB0048 
D41FHB61F4VB00 D41FHB61F4VB0048 
D41FHB61F5NB00 D41FHB61F5NB0048 
D41FHB63B1NB00 D41FHB63B1NB0048 
D41FHB63B4NB20 D41FHB63B4NB2048 
D41FHB63C4NB00 D41FHB63C4NB0048 
D41FHB63C4NB20 D41FHB63C4NB2048 
D41FHB63E1NB00 D41FHB63E1NB0048 
D41FHB63E2NB00 D41FHB63E2NB0048 
D41FHB63E4NB20 D41FHB63E4NB2048 
D41FHB63F4NB00 D41FHB63F4NB0048 
D41FHB63F5NB00 D41FHB63F5NB0048 
D41FHB83F2NB00 D41FHB83F2NB0048 
D41FHB83F4NB00 D41FHB83F4NB0048 
D41FHB83F5NB00 D41FHB83F5NB0048 
D41FHE01C4NB00 D41FHE01C4NB0048
D41FHE01C4NE0048 D41FHE01C4NE00 
D41FHE01C1NE00 D41FHE01C1NE0048 
D41FHE01C1NB00 D41FHE01C1NB0048 
D41FHE01F1NE00 D41FHE01F1NE0048 
D41FHE01C2NB00 D41FHE01C2NB0048 
D41FHE01C2NE00 D41FHE01C2NE0048 
D41FHE01C4NS00 D41FHE01C4NS0048 
D41FHE01F1NB08 D41FHE01F1NB0848 
D41FHE01F1NB00 D41FHE01F1NB0048 
D41FHE01F1NS00 D41FHE01F1NS0048 
D41FHE01F1VB00 D41FHE01F1VB0048 
D41FHE01F1VE00 D41FHE01F1VE0048 
D41FHE01F4NE00 D41FHE01F4NE0048 
D41FHE01F4NB00 D41FHE01F4NB0048 
D41FHE01F4NB08 D41FHE01F4NB0848 
D41FHE01F4NS00 D41FHE01F4NS0048 
D41FHE01F4VB00 D41FHE01F4VB0048 
D41FHE01F4VE00 D41FHE01F4VE0048 
D41FHE01F2NB00 D41FHE01F2NB0048
D41FHE01F2NB0848 D41FHE01F2NB08 
D41FHE01F2NS00 D41FHE01F2NS0048 
D41FHE01F2VB00 D41FHE01F2VB0048 
D41FHE01F5NB00 D41FHE01F5NB0048 
D41FHE01E4NB00 D41FHE01E4NB0048 
D41FHE01E4NE00 D41FHE01E4NE0048 
D41FHE01E1NB00 D41FHE01E1NB0048 
D41FHE01E1NE00 D41FHE01E1NE0048 
D41FHE02E1NB00 D41FHE02E1NB0048 
D41FHE02E1NE00 D41FHE02E1NE0048 
D41FHE01F1NB00 D41FHE01F1NB0048 
D41FHE01F1NE00 D41FHE01F1NE0048 
D41FHE01E1NB08 D41FHE01E1NB0848 
D41FHE01B1NB08 D41FHE01B1NB0848 
D41FHE01F1NB08 D41FHE01F1NB0848 
D41FHE01B1NE00 D41FHE01B1NE0048 
D41FHE01B1NS00 D41FHE01B1NS0048 
D41FHE01B1VB00 D41FHE01B1VB0048 
D41FHE01B2NB00 D41FHE01B2NB0048
D41FHE01B4NB00 D41FHE01B4NB0048 
D41FHE01B4NE00 D41FHE01B4NE0048 
D41FHE01B2NB00 D41FHE02B1NB0048 
D41FHE01B2NE00 D41FHE02B1NE0048 
D41FHE01B1NB00 D41FHE01B1NB0048 
D41FHE01B1NE00 D41FHE01B1NE0048
Sản phẩm cùng loại
Van điện từ, van nổ, van giũ bụi, electromagnetic pulse valve MD120/MD125/MD140S/MD150S/MD160S/MD172S

Van điện từ, van nổ, van giũ bụi,...

electromagnetic pulse valve MD120/MD125/MD140S/MD150S/MD160S/MD172S

Giá bán: Liên hệ

Cuộn hút van từ Pulse valve coil XM22-3.5 Pilot valve coil 24V 220V

Cuộn hút van từ Pulse valve coil...

XM22-3.5

Giá bán: Liên hệ

Van thủy lực Shanghai Huadao (HYDOR) 34BH-H10B-TL 34BM-H10B-T 34BM-H10B-TL 24EO-B10H-T 34BH-B10H-T 34EM-H10B-T 34E2-25BY 34BH-H10B-T 34BO-B10H-T 34BO-H10B-T 34BM-B10H-T 34EH-B10H-T 34EO-B10H-T 34EM-B10H-T 34EO-H10B-T 34E

Van thủy lực Shanghai Huadao (HYDOR)...

34BH-H10B-TL 34BM-H10B-T 34BM-H10B-TL 24EO-B10H-T 34BH-B10H-T 34EM-H10B-T 34E2-25BY 34BH-H10B-T 34BO-B10H-T 34BO-H10B-T 34BM-B10H-T 34EH-B10H-T 34EO-B10H-T 34EM-B10H-T 34EO-H10B-T 34E

Giá bán: Liên hệ

Van thủy lực Shanghai Huadao (HYDOR) 34BM-H10B-TL 34BM-B10H-T 34BO-B10H-T 34EM-B10H-TS 34BH-B10H-T 34BK-B10H-T 34BM-H10B-T 34BO-H10B-T 34BH-H10B-T 34BK-H10B-T 34BY-H10B-T 34BY-B10H-T

Van thủy lực Shanghai Huadao (HYDOR)...

34BM-H10B-TL 34BM-B10H-T 34BO-B10H-T 34EM-B10H-TS 34BH-B10H-T 34BK-B10H-T 34BM-H10B-T 34BO-H10B-T 34BH-H10B-T 34BK-H10B-T 34BY-H10B-T 34BY-B10H-T

Giá bán: Liên hệ

Van thủy lực YUNSHENG 4WE10B 4WE10Y 4WE10D 4WE10H 4WE10E 4WE10G

Van thủy lực YUNSHENG 4WE10B 4WE10Y...

4WE10B 4WE10Y 4WE10D 4WE10H 4WE10E 4WE10G

Giá bán: Liên hệ

Van thủy lực Shanghai Huadao (HYDOR) A1Y-Ha10B A1Y-Hb10B A1Y-Ha20B A1Y-Hb20B Y-25B A1Y-Hb20L A1Y-Ha20L Y-63B S25A A1Y-Hb10L A1Y-Ha10L A1Y-Ha32B A1Y-Hb32B A1Y-Ha32F A1Y-Hb32F

Van thủy lực Shanghai Huadao (HYDOR)...

A1Y-Ha10B A1Y-Hb10B A1Y-Ha20B A1Y-Hb20B Y-25B A1Y-Hb20L A1Y-Ha20L Y-63B S25A A1Y-Hb10L A1Y-Ha10L A1Y-Ha32B A1Y-Hb32B A1Y-Ha32F A1Y-Hb32F

Giá bán: Liên hệ

Van thủy lực Shanghai Huadao (HYDOR) Y2-Ha10B Y2-Hb10B Y2-Hc10B Y2-Hd10B Y2-Ha20B Y2-Hb20B Y2-Hc20B Y2-Hd20B Y2-Ha10 Y2-Hb10 Y2-Hc10 Y2-Hd10

Van thủy lực Shanghai Huadao (HYDOR)...

Y2-Ha10B Y2-Hb10B Y2-Hc10B Y2-Hd10B Y2-Ha20B Y2-Hb20B Y2-Hc20B Y2-Hd20B Y2-Ha10 Y2-Hb10 Y2-Hc10 Y2-Hd10

Giá bán: Liên hệ

Đồng hồ đo áp lực ACUTEK hydraulic oil gauge YN150 25MPA 60mpa thread 20*1.5

Đồng hồ đo áp lực ACUTEK hydraulic oil...

YN150 25MPA 60mpa thread 20*1.5

Giá bán: Liên hệ

 
Liên hệ
 • Phòng kinh doanh
 • phonesp091.686.1515
 • phonesp081.686.1515
 • phonesp091.797.1515
 • phonesp083.797.1515
 • phonesptanthanhdigitech@gmail.com
-
 
 • Phòng kỹ thuật
 • phonesp0912.969.391
 • phonesp081.686.1515
 • phonesptanthanhdigitech@gmail.com
Google Map
Lượt truy cập
 • Đang truy cập15
 • Máy chủ tìm kiếm6
 • Khách viếng thăm9
 • Hôm nay6,463
 • Tháng hiện tại56,330
 • Tổng lượt truy cập5,830,365


THÔNG TIN THANH TOÁN

Bùi Mạnh Cường
STK : 0031000284789
Vietcombank - Chi Nhánh Hải Phòng
Bùi Mạnh Cường
STK : 79868269
Ngân hàng ACB Chi nhánh Trần Nguyên Hãn- TP Hải Phòng
Bùi Mạnh Cường
STK : 19035178267018  
Ngân hàng Techcombank- TP Hải Phòng

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nguyễn Thị Hồng Nhung
STK : 0031000878687
Vietcombank - Chi Nhánh Hải Phòng

Nguyễn Thị Hồng Nhung
STK : 108006540400
Vietinbank- Chi Nhánh Hải Phòng
Nguyễn Thị Hồng Nhung
STK : 113375269
ACB - Chi Nhánh Hải Phòng
 
 
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ TÂN THÀNH
Văn phòng HN: 2/185, Phố Chùa Láng, Q, Đống Đa, TP. Hà Nội
Trụ sở công ty: Ngõ 213 Thiên Lôi, Vĩnh Niệm, Q, Lê Chân, TP. Hải Phòng
Tel: 0916.861.515 - 0816.861.515 - 0917.971.515 - 0912.969.391

Bản quyền © 2018-2019 thuộc về tanthanh-automation.com

Ghi rõ nguồn khi sử dụng các thông tin tại WWW.TANTHANH-AUTOMATION.COM.

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ TÂN THÀNH
GPKD số 0201787027 do Sở KH và ĐT TP Hải Phòng cấp ngày 17/08/2017– GĐ/Sở hữu website Bùi Mạnh Cường
Địa Chỉ: Số 189 Nguyễn Văn Linh , P. Kênh Dương, Q. Lê Chân , Tp. Hải Phòng
bct
1. Chính sách quy định chung - 2. Chính sách bảo mật thông tin

Chat Zalo
Chat Facebook
vinades
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây