Công ty TNHH công nghệ số Tân Thành

van thủy lực, Huade proportional relief valve pressure reducing valve DBE10 DREM30 DBE20 DREM10 DRE10 DBE30 DRE30 DBEM20 DBEM30 DRE20 DREM20 DBEM10

 • Đăng ngày 04-07-2020 09:20:48 AM - 414 Lượt xem
 • Mã sản phẩm: S003602

 • Tình trạng sản phẩm:


  • DBE10-30B/100YM
  • DBE10-30B/200YM
  • DBE10-30B/315YM
  • DBE10-30B/100Y
  • DBE10-30B/200Y
  • DBE10-30B/315Y
  • DBEM10-30B/100YM
  • DBEM10-30B/200YM
  • DBEM10-30B/315YM
  • DBEM10-30B/100Y
  • DBEM10-30B/200Y
  • DBEM10-30B/315Y
  • Beijing Huade Electro-hydraulic directional valve 4WEH10G20B/6EG24NETZ5L 4WEH10H20B/6EW220
  • Beijing Huade 4WEH32G50B/6EG24NETZ5L electro-hydraulic valve 4WEH32H50B/6EG24NETZ5L
   Beijing Huade 4WEH16M50B/6EG24NETZ5L electro-hydraulic directional valve 4WEH16M50B/6EW220
   Beijing Huade 4WEH16E50B/6EG24NETZ5L electro-hydraulic directional valve 4WEH16E50B/6EW220
   Beijing Huade 4WEH16J50B/6EG24ETNZ5L electro-hydraulic directional valve 4WEH16E50B/6EW220
  • 4WEH25H50B/6EG24NETZ5LP4.5 Beijing Huade 4WEH25U50B/6EG24NETZ5L
  • Huade electro-hydraulic directional valve 4WEH10C20B/6EG24NETZ5L 4WEH10EA20B/6EG24NETZ5L
  • Huade 4WEH32E50B/6EG24N9ETZ5L electro-hydraulic valve 4WEH32J50B/6EG24N9ETZ5L
  • 4WEH25H50B/6EG24NETZ5L Huade hydraulic electro-hydraulic directional valve 4WEH25H50B/6EW220-50
   4WEH10HD40B/OFEG24NETZ5L Huade hydraulic electro-hydraulic directional valve
   4WEH25J50B/6CG24NETZ5L Beijing Huade 4WEH25E50B/6CG24NETZ5L 6EW220
   Huade 4WEH16H50B/6EG24ETNZ5L/P4.5 electro-hydraulic directional valve 4WEH16H50B/6EW220
   Beijing Huade 4WEH16L50B/6EG24NETZ5L electro-hydraulic directional valve 4WEH16R50B/6EW220
  • 4WEH25G50B/6EG24NETZ5LP4.5 Beijing Huade 4WEH25G50B/6CW220-50N9ETZ5
  • 4WEH25D50B/6EG24NETZ5L Beijing Huade 4WEH25Y50B/6EG24NETZ5L 25C
   Huade electro-hydraulic directional valve 4WEH10J20B/6EG24NETZ5L 4WEH10E20B/6EG24NETZ5L
  • Huade 4WEH32E50B/6EG24N9ETZ5L electro-hydraulic valve 4WEH32J50B/6EG24N9ETZ5L
   Huade hydraulic 4WEH16E50B/6EG24NETZ5L electro-hydraulic valve 4WEH16E50B/6EW220NETZ5L
  • 4WEH25G50B/6EG24NETZ5L Huade hydraulic electro-hydraulic directional valve 4WEH25G50B/6EW220-50
  • Huade hydraulic 4WEH16J50B/6EG24NETZ5L 4WEH16E50B/6EW220 16D electro-hydraulic valve
  • 4WEH25E50B/6EG24NETZ5L Beijing Huade 4WEH25E50B/6EW220-50N9ETZ5L
  • Huade hydraulic 4WEH16G50B/6EG24NETZ5L electro-hydraulic valve 4WEH16G50B/6EW220
   Huade hydraulic 4WEH16J50B/6EW220-50N9ETZ5L electro-hydraulic valve 4WEH16HD50B/OF6EG24
   4WEH10E20B/6EG24NETZ5L Huade hydraulic electro-hydraulic directional valve

  • Van thủy lực HUADE Z2FS10-20B
   Van thủy lực HUADE 4WE6E61B/CG24N9Z5L
   Van thủy lực HUADE S10P1.0B
   Van thủy lực HUADE 4WE10J31B/CW220-50N9Z5L
   Van thủy lực HUADE 4WE10D31B/CW220-50N9Z5L
   Van thủy lực HUADE Z1S10P1-30B
   Van thủy lực HUADE 4WE10D31B/CG24N9Z5L
   Van thủy lực HUADE 4WE10D31B/CW220-50N9Z5L
   Van thủy lực HUADE DBW20A-1-30B/80W220-50NZ51.
   Van thủy lực HUADE DBW20A-1-30B/100W220-50NZ5L
   Van thủy lực HUADE  DBW10A-1-50B/200UW220-50N9Z5L
   Van thủy lực HUADE  DBW10A-1-50B/200U6CW220-50N9Z5L
   Van thủy lực HUADE  4WE6J61B/CW220-50N9Z5L
   Van thủy lực HUADE  4WE10D31B/CG24N9Z5L
   Van thủy lực HUADE  4WE10E31B/CG24N9Z5L
   Van thủy lực HUADE  4WEH10J50B/6EG24NETZ5L
   Van thủy lực HUADE  Z2FS16-30B/S2
   Van thủy lực HUADE  Z2S16-1-50B
   Van thủy lực HUADE  DR20-1-30B/315Y
   Van thủy lực HUADE  DBW20A-1-30B/80W220-50NZ5L
   Van thủy lực HUADE  DBW20A-1-30B/100W220-50NZ5L
   Van thủy lực HUADE  DBW10A-1-50B/200UW220-50N9Z5L
   Van thủy lực HUADE  DBW10A-1-50B/200U6AW220-50N9Z5L
   Van thủy lực HUADE  S10P1.0B/
   Van thủy lực HUADE 4WE10J31B/CW220-50N9Z5L
   Van thủy lực HUADE 4WE10D31B/CW220-50N9Z5L
   Van thủy lực HUADE Z2S10-30B
   Van thủy lực HUADE Z2S10-1-30B/ or Z2S10-2-30B/ ,Z2S10-3-30B
   Van thủy lực HUADE Z1S10P1-30B/
   Van thủy lực HUADE Z2FS10-20B/
   Van thủy lực HUADE 4WE10D31B/CG24N9Z5L
   Van thủy lực HUADE 4WE10D31B/CW220-50N9Z5L
   Van thủy lực HUADE 4WE6E61B/CG24N9Z5L
   Van thủy lực HUADE 4WE6J61B/CW220-50N9Z5L
   Van thủy lực HUADE Z2FS10-20B/
   Van thủy lực HUADE 4WEH16J50B/6EW220-50NETZ5L
   Van thủy lực HUADE Z2FS10-20B/
   Van thủy lực HUADE 4WE10D31B/CW220-50N9Z5L
   Van thủy lực HUADE DBW20A-1-30B/80W220-50NZ5L
   Van thủy lực HUADE DBW20A-1-30B/100W220-50NZ5L”””
   Van thủy lực HUADE DBW10A-1-50B/200U6AW220-50N9Z5L
   Van thủy lực HUADE S10P1.0B/
   Van thủy lực HUADE 4WE10D30B/CG24N9K4
   Van thủy lực HUADE 4WE10D31B/CG24N9Z5L
   Van thủy lực HUADE 4WE10D31B/CW220-50N9Z5L
   Van thủy lực HUADE 4WE10E31B/CG24N9Z5L
   Van thủy lực HUADE 4WE10J30B/CG24N9K4
   Van thủy lực HUADE 4WE10J31B/CW220-50N9Z5L
   Van thủy lực HUADE 4WE6D61B/CW220-50N9Z5L
   Van thủy lực HUADE 4WE6D61B/OFCG24N9Z5L
   Van thủy lực HUADE 4WE6J60B/CG24N9K4
   Van thủy lực HUADE 4WE6J61B/CW220-50N9Z5L
   Van thủy lực HUADE 4WEH16D50B/6EW220-50NETZ5L
   Van thủy lực HUADE 4WEH16J50B/6EW220-50NETZ5L
   Van thủy lực HUADE 4WEH16J50B/6SG24NETZ5L
   Van thủy lực HUADE DAW20A-1-30B/80W220-50NZ5L
   Van thủy lực HUADE DB10-1-50B/200
   Van thủy lực HUADE DBW10A-1-50B/200U6W220-50Z5L
   Van thủy lực HUADE DBW10A-1-50B/3156CG24N9Z5L
   Van thủy lực HUADE DBW10B-1-30B/100UG24NZ5L
   Van thủy lực HUADE DBW10B-1-30B/315G24NZ5L
   Van thủy lực HUADE DBW10B-1-50B/3156CG24N9Z5L
   Van thủy lực HUADE DR20-1-30B/315YM
   Van thủy lực HUADE DRE20-30B/100YM
   Van thủy lực HUADE HD-4WE6J60/SG24N9Z5L
   Van thủy lực HUADE S10P1.0B/
   Van thủy lực HUADE S20P2.0B/
   Van thủy lực HUADE Z1S10P1-30B/
   Van thủy lực HUADE Z1S16P1-30B/ CAN’T SUPPLY
   Van thủy lực HUADE Z2FS10-20B/
   Van thủy lực HUADE Z2FS16-30B/S2
   Van thủy lực HUADE Z2FS6-2-40B/2QV or Z2FS6-3-40B/2QV or Z2FS6-5-40B/2QV or Z2FS6-7-
   Van thủy lực HUADE Z2S10-1-30B/ or Z2S10-2-30B/ or Z2S10-3-30B/ or Z2S10-4-30B/
   Van thủy lực HUADE Z2S16-1-50B/
   Van thủy lực HUADE Z2S16-30B/
   Van thủy lực HUADE Z2S6-2-60B/
   Van thủy lực HUADE ZDR10DP1-40B/150YM
   Van thủy lực HUADE 4WEH16J50B/6EW220-50NETZ5L
   Van thủy lực HUADE 4WE6J61B/CW220-50N9Z5L
   Van thủy lực HUADE 4WE10D31B/CW220-50N9Z5L
   Van thủy lực HUADE 4WE10D30B/CG24N9K4
   Van thủy lực HUADE 4WE10D31B/CG24N9Z5L
   Van thủy lực HUADE 4WE10D31B/CW220-50N9Z5L
   Van thủy lực HUADE 4WE10E31B/CG24N9Z5L
   Van thủy lực HUADE 4WE10J30B/CG24N9K4
   Van thủy lực HUADE 4WE10J31B/CW220-50N9Z5L
   Van thủy lực HUADE 4WE6D61B/CW220-50N9Z5L
   Van thủy lực HUADE 4WE6D61B/OFCG24N9Z5L
   Van thủy lực HUADE 4WE6J60B/CG24N9K4
   Van thủy lực HUADE 4WE6J61B/CW220-50N9Z5L
   Van thủy lực HUADE  4WEH16D50B/6EW220-50NETZ5L
   Van thủy lực HUADE  4WEH16J50B/6EW220-50NETZ5L
   Van thủy lực HUADE 4WEH16J50B/6SG24NETZ5L
   Van thủy lực HUADE  DAW20A-1-30B/80W220-50Z5L
   Van thủy lực HUADE  DB10-1-50B/200
   Van thủy lực HUADE  DBW10A-1-50B/2006UW220-50Z5L
   Van thủy lực HUADE  4WE10D31B/OFCG24N9Z5L
   Van thủy lực HUADE  4WE10D31B/CG24N9Z5L
   Van thủy lực HUADE  4WE10E31B/CG24N9Z5L
   Van thủy lực HUADE  4WE10J31B/CG24N9Z5L
   Van thủy lực HUADE  4WE10V31B/CG24N9Z5L
   Van thủy lực HUADE  4WE6E61B/CG24N9Z5L
   Van thủy lực HUADE  4WE6J61B/CG24N9Z5L
   Van thủy lực HUADE  4WE6J61B/CG24N9Z5L
   Van thủy lực HUADE  4WE6J61B/CG24N9Z5LB10
   Van thủy lực HUADE  Z2DB6VD-2-40B/100
   Van thủy lực HUADE  Z2FS10-20B
   Van thủy lực HUADE  Z2FS6-30B
   Van thủy lực HUADE  ZDR10DP1-40B/75YM
   Van thủy lực HUADE  DBW10A-1-30B/100UG24NZ5L
   Van thủy lực HUADE  DBW10A-1-50B/100U6CG24N9Z5L
   Van thủy lực HUADE  DBW10A-1-50B/100U6CG24N9Z5L
   Van thủy lực HUADE  DBW10A-1-50B/200U6CG24N9Z5L
   Van thủy lực HUADE  DBW10A-1-50B/200U6CG24N9Z5L
   Van thủy lực HUADE  DBW10A-2-50B/3156CW220-50N9Z5L
   Van thủy lực HUADE  4WE10J31B/CG24N9Z5L
   Van thủy lực HUADE  4WE6E61B/CG24N9Z5L
   Van thủy lực HUADE  4WE10E31B/CG24N9Z5L
   Van thủy lực HUADE  4WE6J61B/CG24N9Z5L
   Van thủy lực HUADE  Z2FS10-20B
   Van thủy lực HUADE  Z2FS6-30B
   Van thủy lực HUADE  ZDR10DP1-40B/150YM
   Van thủy lực HUADE  Z2S6-2-40B
   Van thủy lực HUADE  4WE10D31B/CG24N9Z5L
   Van thủy lực HUADE  4WE10E31B/CG24N9Z5L
   Van thủy lực HUADE  4WEH10J50B/6EG24NETZ5L
   Van thủy lực HUADE Z2FS16-30B/S2
   Van thủy lực HUADE  Z2FS10-20B
   Van thủy lực HUADE  4WE6E61B/CG24N9Z5L
   Van thủy lực HUADE  S10P1.0B
   Van thủy lực HUADE  AJS-32Hz/M60-2
   Van thủy lực HUADE  4WE10J31B/CW220-50N9Z5L
   Van thủy lực HUADE  4WE10D31B/CW220-50N9Z5L
   Van thủy lực HUADE  Z2S10-30B
   Van thủy lực HUADE  Z1S10P1-30B
   Van thủy lực HUADE DYJ-03-P-14-70
   Van thủy lực HUADE  4WE10D31B/CG24N9Z5L
   Van thủy lực HUADE  4WE10D31B/CW220-50N9Z5L
   Van thủy lực HUADE  DBW20A-1-30B/80W220-50NZ51
   Van thủy lực HUADE DBW20A-1-30B/100W220-50NZ5L
   Van thủy lực HUADE DBW10A-1-50B/200UW220-50N9Z5L.
   Van thủy lực HUADE  DBW10A-1-50B/200U6CW220-50N9Z5L”
   Van thủy lực HUADE  4WE6J61B/CW220-50N9Z5L
   Van thủy lực HUADE  4WE10D31B/CG24N9Z5L
   Van thủy lực HUADE  4WE10E31B/CG24N9Z5L
   Van thủy lực HUADE  4WEH10J50B/6EG24NETZ5L
   Van thủy lực HUADE Z2FS16-30B/S2
   Van thủy lực HUADE  DBW10A-1-50B/315
   Van thủy lực HUADE  Huade z2s10A-20c
   Van thủy lực HUADE  Z2FS10-20C
   Van thủy lực HUADE ZDB10VA-2-40B/200
   Van thủy lực HUADE 4WE6J61B CG24N9Z5L
   Van thủy lực HUADE 4WE10J31B CG24N9Z5L
   Van thủy lực HUADE Z2FS16-30C/S2
   Van thủy lực HUADE Z2S6-40C
   Van thủy lực HUADE 4WEH16J50B/6EG24NETZ5L
   Van thủy lực HUADE Z2FS6-30B/S2
   Van thủy lực HUADE  S10P1.0B
   Van thủy lực HUADE  AJS-32HZ/M60x2
   Van thủy lực HUADE  4WE10J31B/CW220-50N9Z5Ls
   Van thủy lực HUADE  4WE10D31B/CW220-50N9Z5L=
   Van thủy lực HUADE  Z2S10-30B
   Van thủy lực HUADE  Z2S10-1-30B/ or Z2S10-2-30B/Z2S10-3-30B
   Van thủy lực HUADE  Z1S10P1-30B
   Van thủy lực HUADE  Z2FS10-20B
   Van thủy lực HUADE  DYJ-03-P-14-70
   Van thủy lực HUADE  4WE10D31B/CG24N9Z5L
   Van thủy lực HUADE  4WE10D31B/CW220-50N9Z5L
   Van thủy lực HUADE  4WE6E61B/CG24N9Z5L
   Van thủy lực HUADE  4WE6J61B/CW220-50N9Z5L
   Van thủy lực HUADE  Z2FS10-20B/
   Van thủy lực HUADE  4WEH16J50B/6EW220-50NETZ5L
   Van thủy lực HUADE  Z2FS10-20B/
   Van thủy lực HUADE  4WE10D31B/CW220-50N9Z5L
       

   

  Mạch điều khiển van, proportional controller, proportional amplification board VT-PF-D24-A2-P VT-PF-D24-A1-V VT-PF-D24-A3-V VT-PF-D24-A1-A VT-PF-D24-A2-V VT-PF-D24-A2-A VT-PF-D24-A1-P VT-PF-D24-A3-P VT-PF-D24-A3-A
  Mạch điều khiển van, proportional controller, proportional amplification board VT-PF-D24-A2-P VT-PF-D24-A1-V VT-PF-D24-A3-V VT-PF-D24-A1-A VT-PF-D24-A2-V VT-PF-D24-A2-A VT-PF-D24-A1-P VT-PF-D24-A3-P VT-PF-D24-A3-A Liên hệ
  van thủy lực, Huade plate type one-way throttle valve DRVP20-1-10B DRVP30-1-10B DRVP25-1-10B DRVP40-1-10B
  van thủy lực, Huade plate type one-way throttle valve DRVP20-1-10B DRVP30-1-10B DRVP25-1-10B DRVP40-1-10B Liên hệ
  Rơle áp suất, Pressure relay HED40P15B/350Z14L24S Huade HED40P15B/350Z14L220S 100
  Rơle áp suất, Pressure relay HED40P15B/350Z14L24S Huade HED40P15B/350Z14L220S 100 Liên hệ
  van thủy lực, Huade hydraulic pilot unloading valve DA10-1-30B/315 DA20-2-30B/80 DA30-2-30B/
  van thủy lực, Huade hydraulic pilot unloading valve DA10-1-30B/315 DA20-2-30B/80 DA30-2-30B/ Liên hệ
  van thủy lực, pressure reducing valve DR10-1-30B/315YM DR10-2-30B/100Y DR10-30B/210
  van thủy lực, pressure reducing valve DR10-1-30B/315YM DR10-2-30B/100Y DR10-30B/210 Liên hệ
  van thủy lực, Huade Pressure Reducing Valve ZDR6DP2-30B 75YM ZDR6DP1 150YM 210YM ZDR6DA 25YM
  van thủy lực, Huade Pressure Reducing Valve ZDR6DP2-30B 75YM ZDR6DP1 150YM 210YM ZDR6DA 25YM Liên hệ
  van thủy lực, Huade pilot relief valve DB10-1-50B/200 DB10-1-50B/315 DB20-1-50B/315 DB30-1-50B/315 DB10-1-30B/315 DB20-1-30B/315 DB30-1-30B/315
  van thủy lực, Huade pilot relief valve DB10-1-50B/200 DB10-1-50B/315 DB20-1-50B/315 DB30-1-50B/315 DB10-1-30B/315 DB20-1-30B/315 DB30-1-30B/315 Liên hệ
  van thủy lực, Huade direct-acting relief valve DBDH6G DBDH10G DBDH20G
  van thủy lực, Huade direct-acting relief valve DBDH6G DBDH10G DBDH20G Liên hệ
  van thủy lực, Huade direct-acting relief valve DBDS10P10B/315 DBDS20P10B/315 DBDS6P10B/315
  van thủy lực, Huade direct-acting relief valve DBDS10P10B/315 DBDS20P10B/315 DBDS6P10B/315 Liên hệ
  Van tay, Huade 4WMM6H50B/F 4WMM6E50B/ 4WMM6E50B/F 4WMM6G50B/ 4WMM6H50B/ 4WMM6J50B/ 4WMM6G50B/F 4WMM6J50B/F
  Van tay, Huade 4WMM6H50B/F 4WMM6E50B/ 4WMM6E50B/F 4WMM6G50B/ 4WMM6H50B/ 4WMM6J50B/ 4WMM6G50B/F 4WMM6J50B/F Liên hệ
  Van điện từ, van thủy lực, M-3SED6CK10B/350CG24N9Z5L M-3SED6CK10B/350GW220N9Z5L M-3SED6CK10B/350CG24N9K4 M-3SED6UK10B/350CG24N9K4 M-3SED6UK10B/350CG24N9Z5L TF-M-3SED6UK1X/350CG24N9K4
  Van điện từ, van thủy lực, M-3SED6CK10B/350CG24N9Z5L M-3SED6CK10B/350GW220N9Z5L M-3SED6CK10B/350CG24N9K4 M-3SED6UK10B/350CG24N9K4 M-3SED6UK10B/350CG24N9Z5L TF-M-3SED6UK1X/350CG24N9K4 Liên hệ
  van thủy lực, Huade check valve Z2S10A-30B Z2S10-30B Z2S10B-30B
  van thủy lực, Huade check valve Z2S10A-30B Z2S10-30B Z2S10B-30B Liên hệ

   


  TÂN THÀNH CAM KẾT

  • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng.
  • Giá cả cạnh tranh.
  • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

  Thông Tin Công Ty

  Đã thông báo

   


  THÔNG TIN LIÊN HỆ:
  -------------------------------
  CÔNG TY TNHH ĐIỆN-VIỄN THÔNG TÂN THÀNH
  Trụ sở: Số 243 (số 2/185) Đường Chùa Láng,  tổ 11, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
  VPĐD: 37/213 Thiên Lôi-Vĩnh Niệm-Lê Chân-HP
  Kinh doanh 1 : 0816861515
  Kinh doanh 2 : 0836861515
  Kinh doanh 3 : 0917971515
  Kinh doanh 4 : 0787971515
  Kinh doanh 5 : 0877971515
  Kinh doanh 6 : 0944427299
  Kỹ thuật : 0926511515
  Kế toán: 0912969391
  Website: http://tanthanhtech.com
  Website: http://diencongnghieptanthanh.com
  Website: http://tanthanh-automation.com
  Website: http://thietbitudongtanthanh.com
  Website: https://vienthongtanthanh.com
  Email: kinhdoanhtanthanhhn@gmail.com
  Email: tanthanhdigitech@gmail.com

 • Kết nối với chúng tôi