Công tắc tơ Siemens contactor 3RT1056-1AP36 3RT1055-1AP36 3RT1054-1AP3 3RT1054-6AP36 3RT1055-6AP36 3RT1056-6AP36 3RT1054-6AF36 3RT1055-6AF36 3RT1056-6AF36 3RT1054-6AB36 3RT1055-6AB36 3RT1056-6AB36 3RT1054-2 Công tắc tơ Siemens contactor 3RT1056-1AP36 3RT1055-1AP36 3RT1054-1AP3 3RT1054-6AP36 3RT1055-6AP36 3RT1056-6AP36 3RT1054-6AF36 3RT1055-6AF36 3RT1056-6AF36 3RT1054-6AB36 3RT1055-6AB36 3RT1056-6AB36 3RT1054-2 3RT1056-1AP36 3RT1055-1AP36 3RT1054-1AP3 3RT1054-6AP36 3RT1055-6AP36 3RT1056-6AP36 3RT1054-6AF36 3RT1055-6AF36 3RT1056-6AF36 3RT1054-6AB36 3RT1055-6AB36 3RT1056-6AB36 3RT1054-2 Siemens Số lượng: 0 cái


 •  

Công tắc tơ Siemens contactor DC 3RT1015/1016/1017-1BM42/1BM41 
 
3RT1015-1AB01 400V - 7A - 3kW - Coil: 24VAC - 1NO
3RT1015-1AB02 400V - 7A - 3kW - Coil: 24VAC - 1NC
3RT1015-1AF01 400V - 7A - 3kW - Coil: 110VAC - 1NO
3RT1015-1AF02 400V - 7A - 3kW - Coil: 110VAC - 1NC
3RT1015-1AP01 400V - 7A - 3KW - Coil: 230VAC - 1NO
3RT1015-1AP02 400V - 7A - 3KW - Coil: 230VAC - 1NC
3RT1015-1AV01 400V - 7A - 3KW - Coil: 380VAC - 1NO
3RT1015-1AV02 400V - 7A - 3KW - Coil: 380VAC - 1NC
3RT1015-1BB41 400V - 7A - 3KW - Coil: 24VDC - 1NO
3RT1015-1BB42 400V - 7A - 3KW - Coil: 24VDC - 1NC
3RT1015-1BM41 400V - 7A - 3KW - Coil: 220VDC - 1NO
3RT1015-1BM42 400V - 7A - 3KW - Coil: 220VDC - 1NC
3RT1016-1AB01 400V - 9A - 4kW - Coil: 24VAC - 1NO
3RT1016-1AB02 400V - 9A - 4kW - Coil: 24VAC - 1NC
3RT1016-1AF01 400V - 9A - 4kW - Coil: 110VAC - 1NO
3RT1016-1AF02 400V - 9A - 4kW - Coil: 110VAC - 1NC
3RT1016-1AP01 400V - 9A - 4KW - Coil: 230VAC - 1NO
3RT1016-1AP02 400V - 9A - 4KW - Coil: 230VAC - 1NC
3RT1016-1AV01 400V - 9A - 4KW - Coil: 380VAC - 1NO
3RT1016-1AV02 400V - 9A - 4KW - Coil: 380VAC - 1NC
3RT1016-1BB41 400V - 9A - 4KW - Coil: 24VDC - 1NO
3RT1016-1BB42 400V - 9A - 4KW - Coil: 24VDC - 1NC
3RT1016-1BM41 400V - 9A - 4KW - Coil: 220VDC - 1NO
3RT1016-1BM42 400V - 9A - 4KW - Coil: 220VDC - 1NC
3RT1017-1AB01 400V - 12A - 5.5kW - Coil: 24VAC - 1NO
3RT1017-1AB02 400V - 12A - 5.5kW - Coil: 24VAC - 1NC
3RT1017-1AF01 400V - 12A - 5.5kW - Coil: 110VAC - 1NO
3RT1017-1AF02 400V - 12A - 5.5kW - Coil: 110VAC - 1NC
3RT1017-1AP01 400V - 12A - 5,5KW - Coil: 230VAC - 1NO
3RT1017-1AP02 400V - 12A - 5,5KW - Coil: 230VAC - 1NC
3RT1017-1AV01 400V - 12A - 5,5KW - Coil: 380VAC - 1NO
3RT1017-1AV02 400V - 12A - 5,5KW - Coil: 380VAC - 1NC
3RT1017-1BB41 400V - 12A - 5,5KW - Coil: 24VDC - 1NO
3RT1017-1BB42 400V - 12A - 5,5KW - Coil: 24VDC - 1NC
3RT1017-1BM41 400V - 12A - 5,5KW - Coil: 220VDC - 1NO
3RT1017-1BM42 400V - 12A - 5,5KW - Coil: 220VDC - 1NC
3RT1024-1AB00 400V - 12A - 5.5kW - Coil: 24VAC
3RT1024-1AB04 400V - 12A - 5.5kW - Coil: 24VAC - 2NO/2NC
3RT1024-1AF00 400V - 12A - 5.5kW - Coil: 110VAC
3RT1024-1AF04 400V - 12A - 5.5kW - Coil: 110VAC - 2NO/2NC
3RT1024-1AP00 400V - 12A - 5,5KW - Coil: 230VAC
3RT1024-1AP04 400V - 12A - 5,5KW - Coil: 230VAC - 2NO+2NC
3RT1024-1AV00 400V - 12A - 5,5KW - Coil: 380VAC
3RT1024-1AV04 400V - 12A - 5,5KW - Coil: 380VAC - 2NO+2NC
3RT1024-1BB40 400V - 12A - 5,5KW - Coil: 24VDC
3RT1024-1BB44 400V - 12A - 5,5KW - Coil: 24VDC - 2NO+2NC
3RT1024-1BM40 400V - 12A - 5,5KW - Coil: 220VDC
3RT1024-1BM44 400V - 12A - 5,5KW - Coil: 220VDC - 2NO+2NC
3RT1025-1AB00 400V - 17A - 7.5kW - Coil: 24VAC
3RT1025-1AB04 400V - 17A - 7.5kW - Coil: 24VAC - 2NO/2NC
3RT1025-1AF00 400V - 17A - 7.5kW - Coil: 110VAC
3RT1025-1AF04 400V - 17A - 7.5kW - Coil: 110VAC - 2NO/2NC
3RT1025-1AP00 400V - 17A - 7,5KW - Coil: 230VAC
3RT1025-1AP04 400V - 17A - 7,5KW - Coil: 230VAC - 2NO+2NC
3RT1025-1AV00 400V - 17A - 7,5KW - Coil: 380VAC
3RT1025-1AV04 400V - 17A - 7,5KW - Coil: 380VAC - 2NO+2NC
3RT1025-1BB40 400V - 17A - 7,5KW - Coil: 24VDC
3RT1025-1BB44 400V - 17A - 7,5KW - Coil: 24VDC - 2NO+2NC
3RT1025-1BM40 400V - 17A - 7,5KW - Coil: 220VDC
3RT1025-1BM44 400V - 17A - 7,5KW - Coil: 220VDC - 2NO+2NC
3RT1026-1AB00 400V - 25A - 11kW - Coil: 24VAC
3RT1026-1AB04 400V - 25A - 11kW - Coil: 24VAC - 2NO/2NC
3RT1026-1AF00 400V - 25A - 11kW - Coil: 110VAC
3RT1026-1AF04 400V - 25A - 11kW - Coil: 110VAC - 2NO/2NC
3RT1026-1AP00 400V - 25A - 11KW - Coil: 230VAC
3RT1026-1AP04 400V - 25A - 11KW - Coil: 230VAC - 2NO+2NC
3RT1026-1AV00 400V - 25A - 11KW - Coil: 380VAC
3RT1026-1AV04 400V - 25A - 11KW - Coil: 380VAC - 2NO+2NC
3RT1026-1BB40 400V - 25A - 11KW - Coil: 24VDC
3RT1026-1BB44 400V - 25A - 11KW - Coil: 24VDC - 2NO+2NC
3RT1026-1BM40 400V - 25A - 11KW - Coil: 220VDC
3RT1026-1BM44 400V - 25A - 11KW - Coil: 220VDC - 2NO+2NC
3RT1034-1AB00 400V - 32A - 15kW - Coil: 24VAC
3RT1034-1AB04 400V - 32A - 15kW - Coil: 24VAC - 2NO+2NC
3RT1034-1AF00 400V - 32A - 15kW - Coil: 110VAC
3RT1034-1AF04 400V - 32A - 15kW - Coil: 24VAC - 2NO+2NC
3RT1034-1AP00 400V - 32A - 15KW - Coil: 230VAC
3RT1034-1AP04 400V - 32A - 15KW - Coil: 230VAC - 2NO+2NC
3RT1034-1AV00 400V - 32A - 15KW - Coil: 380VAC
3RT1034-1AV04 400V - 32A - 15KW - Coil: 380VAC - 2NO+2NC
3RT1034-1BB40 400V - 32A - 15KW - Coil: 24VDC
3RT1034-1BB44 400V - 32A - 15KW - Coil: 24VDC - 2NO+2NC
3RT1034-1BM40 400V - 32A - 15KW - Coil: 220VDC
3RT1034-1BM44 400V - 32A - 15KW - Coil: 220VDC - 2NO+2NC
3RT1035-1AB00 400V - 40A - 18.5kW - Coil: 24VAC
3RT1035-1AB04 400V - 40A - 18.5kW - Coil: 24VAC - 2NO+2NC
3RT1035-1AF00 400V - 40A - 18.5kW - Coil: 24VAC
3RT1035-1AF04 400V - 40A - 18.5kW - Coil: 24VAC - 2NO+2NC
3RT1035-1AP00 400V - 40A - 18,5KW - Coil: 230VAC
3RT1035-1AP04 400V - 40A - 18,5KW - Coil: 230VAC - 2NO+2NC
3RT1035-1AV00 400V - 40A - 18,5KW - Coil: 380VAC
3RT1035-1AV04 400V - 40A - 18,5KW - Coil: 380VAC - 2NO+2NC
3RT1035-1BB40 400V - 40A - 18,5KW - Coil: 24VDC
3RT1035-1BB44 400V - 40A - 18,5KW - Coil: 24VDC - 2NO+2NC
3RT1035-1BM40 400V - 40A - 18,5KW - Coil: 220VDC
3RT1035-1BM44 400V - 40A - 18,5KW - Coil: 220VDC - 2NO+2NC
3RT1036-1AB00 400V - 50A - 22kW - Coil: 24VAC
3RT1036-1AB04 400V - 50A - 22kW - Coil: 24VAC - 2NO+2NC
3RT1036-1AF00 400V - 50A - 22kW - Coil: 24VAC
3RT1036-1AF04 400V - 50A - 22kW - Coil: 24VAC - 2NO+2NC
3RT1036-1AP00 400V - 50A - 22KW - Coil: 230VAC
3RT1036-1AP04 400V - 50A - 22KW - Coil: 230VAC - 2NO+2NC
3RT1036-1AV00 400V - 50A - 22KW - Coil: 380VAC
3RT1036-1AV04 400V - 50A - 22KW - Coil: 380VAC - 2NO+2NC
3RT1036-1BB40 400V - 50A - 22KW - Coil: 24VDC
3RT1036-1BB44 400V - 50A - 22KW - Coil: 24VDC - 2NO+2NC
3RT1036-1BM40 400V - 50A - 22KW - Coil: 220VDC
3RT1036-1BM44 400V - 50A - 22KW - Coil: 220VDC - 2NO+2NC
3RT1044-1AB00 400V - 65A - 30kW - Coil: 24VAC
3RT1044-1AB04 400V - 65A - 30kW - Coil: 24VAC - 2NO+2NC
3RT1044-1AF00 400V - 65A - 30kW - Coil: 24VAC
3RT1044-1AF04 400V - 65A - 30kW - Coil: 24VAC - 2NO+2NC
3RT1044-1AP00 400V - 65A - 30KW - Coil: 230VAC
3RT1044-1AP04 400V - 65A - 30KW - Coil: 230VAC - 2NO+2NC
3RT1044-1AV00 400V - 65A - 30KW - Coil: 380VAC
3RT1044-1AV04 400V - 65A - 30KW - Coil: 380VAC - 2NO+2NC
3RT1044-1BB40 400V - 65A - 30KW - Coil: 24VDC
3RT1044-1BM40 400V - 65A - 30KW - Coil: 220VDC
3RT1045-1AB00 400V - 80A - 37kW - Coil: 24VAC
3RT1045-1AB04 400V - 80A - 37kW - Coil: 24VAC - 2NO+2NC
3RT1045-1AF00 400V - 80A - 37kW - Coil: 24VAC
3RT1045-1AF04 400V - 80A - 37kW - Coil: 24VAC - 2NO+2NC
3RT1045-1AP00 400V - 80A - 37KW - Coil: 230VAC
3RT1045-1AP04 400V - 80A - 37KW - Coil: 230VAC - 2NO+2NC
3RT1045-1AV00 400V - 80A - 37KW - Coil: 380VAC
3RT1045-1AV04 400V - 80A - 37KW - Coil: 380VAC - 2NO+2NC
3RT1045-1BB40 400V - 80A - 37KW - Coil: 24VDC
3RT1045-1BM40 400V - 80A - 37KW - Coil: 220VDC
3RT1046-1AB00 400V - 95A - 45kW - Coil: 24VAC
3RT1046-1AB04 400V - 95A - 45kW - Coil: 24VAC - 2NO+2NC
3RT1046-1AF00 400V - 95A - 45kW - Coil: 24VAC
3RT1046-1AF04 400V - 95A - 45kW - Coil: 24VAC - 2NO+2NC
3RT1046-1AP00 400V - 95A - 45KW - Coil: 230VAC
3RT1046-1AP04 400V - 95A - 45KW - Coil: 230VAC - 2NO+2NC
3RT1046-1AV00 400V - 95A - 45KW - Coil: 380VAC
3RT1046-1AV04 400V - 95A - 45KW - Coil: 380VAC - 2NO+2NC
3RT1046-1BB40 400V - 95A - 45KW - Coil: 24VDC
3RT1046-1BM40 400V - 95A - 45KW - Coil: 220VDC
3RT1054-1AB36 400V - 115A - 55KW - Coil: 23-26VAC - 2N0 - 2NC
3RT1054-1AD36 400V - 115A - 55KW - Coil: 42-48VAC - 2N0 - 2NC
3RT1054-1AF36 400V - 115A - 55KW - Coil: 110-127VAC - 2N0 - 2NC
3RT1054-1AM36 400V - 115A - 55KW - Coil: 220VAC - 2N0 - 2NC
3RT1054-1AR36 400V - 115A - 55KW - Coil: 440-480VAC - 2N0 - 2NC
3RT1054-1AS36 400V - 115A - 55KW - Coil: 500-550VAC - 2N0 - 2NC
3RT1054-1AT36 400V - 115A - 55KW - Coil: 575-600VAC - 2N0 - 2NC
3RT1054-1AU36 400V - 115A - 55KW - Coil: 240-277VAC - 2N0 - 2NC
3RT1054-1AV36 400V - 115A - 55KW - Coil: 380VAC - 2N0 - 2NC
3RT1055-6AB36 400V - 150A - 75KW - Coil: 23-26VAC - 2N0 - 2NC
3RT1055-6AD36 400V - 150A - 75KW - Coil: 42-48VAC - 2N0 - 2NC
3RT1055-6AF36 400V - 150A - 75KW - Coil: 110-127VAC - 2N0 - 2NC
3RT1055-6AM36 400V - 150A - 75KW - Coil: 220VAC - 2N0 - 2NC
3RT1055-6AR36 400V - 150A - 75KW - Coil: 440-480VAC - 2N0 - 2NC
3RT1055-6AS36 400V - 150A - 75KW - Coil: 500-550VAC - 2N0 - 2NC
3RT1055-6AT36 400V - 150A - 75KW - Coil: 575-600VAC - 2N0 - 2NC
3RT1055-6AU36 400V - 150A - 75KW - Coil: 240-277VAC - 2N0 - 2NC
3RT1055-6AV36 400V - 150A - 75KW - Coil: 380VAC - 2N0 - 2NC
3RT1056-6AB36 400V - 185A - 90KW - Coil: 23-26VAC - 2N0 - 2NC
3RT1056-6AD36 400V - 185A - 90KW - Coil: 42-48VAC - 2N0 - 2NC
3RT1056-6AF36 400V - 185A - 90KW - Coil: 110-127VAC - 2N0 - 2NC
3RT1056-6AM36 400VAC - 185A - 90KW - Coil: 220VAC - 2N0 - 2NC
3RT1056-6AR36 400V - 185A - 90KW - Coil: 440-480VAC - 2N0 - 2NC
3RT1056-6AS36 400V - 185A - 90KW - Coil: 500-550VAC - 2N0 - 2NC
3RT1056-6AT36 400V - 185A - 90KW - Coil: 575-600VAC - 2N0 - 2NC
3RT1056-6AU36 400V - 185A - 90KW - Coil: 240-277VAC - 2N0 - 2NC
3RT1056-6AV36 400VAC - 185A - 90KW - Coil: 380VAC - 2N0 - 2NC
3RT1064-6AB36 400V - 225A - 110KW - Coil: 23-26VAC - 2N0 - 2NC
3RT1064-6AD36 400V - 225A - 110KW - Coil: 42-48VAC - 2N0 - 2NC
3RT1064-6AF36 400V - 225A - 110KW - Coil: 110-127VAC - 2N0 - 2NC
3RT1064-6AM36 400V - 225A - 110KW - Coil: 220VAC - 2N0 - 2NC
3RT1064-6AR36 400V - 225A - 110KW- Coil: 440-480VAC - 2N0 - 2NC
3RT1064-6AS36 400V - 225A - 110KW - Coil: 500-550VAC - 2N0 - 2NC
3RT1064-6AT36 400V - 225A - 110KW - Coil: 575-600VAC - 2N0 - 2NC
3RT1064-6AU36 400V - 225A - 110KW - Coil: 240-277VAC - 2N0 - 2NC
3RT1064-6AV36 400V - 225A - 110KW - Coil: 380VAC - 2N0 - 2NC
3RT1065-6AB36 400V - 265A - 132KW - Coil: 23-26VAC - 2N0 - 2NC
3RT1065-6AD36 400V - 265A - 132KW - Coil: 42-48VAC - 2N0 - 2NC
3RT1065-6AF36 400V - 265A - 132KW  - Coil: 110-127VAC - 2N0 - 2NC
3RT1065-6AM36 400V - 265A - 132KW - Coil: 220VAC - 2N0 - 2NC
3RT1065-6AR36 400V - 265A - 132KW - Coil: 440-480VAC - 2N0 - 2NC
3RT1065-6AS36 400V - 265A - 132KW  - Coil: 500-550VAC - 2N0 - 2NC
3RT1065-6AT36 400V - 265A - 132KW  - Coil: 575-600VAC - 2N0 - 2NC
3RT1065-6AU36 400V - 265A - 132KW  - Coil: 240-277VAC - 2N0 - 2NC
3RT1065-6AV36 400V - 265A - 132KW - Coil: 380VAC - 2N0 - 2NC
3RT1066-6AB36 400V - 300A - 160KW - Coil: 23-26VAC - 2N0 - 2NC
3RT1066-6AD36 400V - 300A - 160KW - Coil: 42-48VAC - 2N0 - 2NC
3RT1066-6AF36 400V - 300A - 160KW - Coil: 110-127VAC - 2N0 - 2NC
3RT1066-6AM36 400V - 300A - 160KW - Coil: 220VAC - 2N0 - 2NC
3RT1066-6AR36 400V - 300A - 160KW- Coil: 440-480VAC - 2N0 - 2NC
3RT1066-6AS36 400V - 300A - 160KW - Coil: 500-550VAC - 2N0 - 2NC
3RT1066-6AT36 400V - 300A - 160KW - Coil: 575-600VAC - 2N0 - 2NC
3RT1066-6AU36 400V - 300A - 160KW - Coil: 240-277VAC - 2N0 - 2NC
3RT1066-6AV36 400V - 300A - 160KW - Coil: 380VAC - 2N0 - 2NC
3RT1075-6AB36 400V - 400A - 200KW - Coil: 23-26VAC - 2N0 - 2NC
3RT1075-6AD36 400V - 400A - 200KW - Coil: 42-48VAC - 2N0 - 2NC
3RT1075-6AF36 400V - 400A - 200KW - Coil: 110-127VAC - 2N0 - 2NC
3RT1075-6AM36 400V - 400A - 200KW - Coil: 220VAC - 2N0 - 2NC
3RT1075-6AR36 400V - 400A - 200KW- Coil: 440-480VAC - 2N0 - 2NC
3RT1075-6AS36 400V - 400A - 200KW - Coil: 500-550VAC - 2N0 - 2NC
3RT1075-6AT36 400V - 400A - 200KW - Coil: 575-600VAC - 2N0 - 2NC
3RT1075-6AU36 400V - 400A - 200KW - Coil: 240-277VAC - 2N0 - 2NC
3RT1075-6AV36 400V - 400A - 200KW - Coil: 380VAC - 2N0 - 2NC
3RT1076-6AB36 400V - 500A - 250KW - Coil: 23-26VAC - 2N0 - 2NC
3RT1076-6AD36 400V - 500A - 250KW - Coil: 42-48VAC - 2N0 - 2NC
3RT1076-6AF36 400V - 500A - 250KW - Coil: 110-127VAC - 2N0 - 2NC
3RT1076-6AM36 400V - 500A - 250KW - Coil: 220VAC - 2N0 - 2NC
3RT1076-6AR36 400V - 500A - 250KW- Coil: 440-480VAC - 2N0 - 2NC
3RT1076-6AS36 400V - 500A - 250KW - Coil: 500-550VAC - 2N0 - 2NC
3RT1076-6AT36 400V - 500A - 250KW - Coil: 575-600VAC - 2N0 - 2NC
3RT1076-6AU36 400V - 500A - 250KW - Coil: 240-277VAC - 2N0 - 2NC
3RT1076-6AV36 400V - 500A - 250KW - Coil: 380VAC - 2N0 - 2NC
Sản phẩm cùng loại
Bộ khử sét 3RT6916-1BB00 3RT6916-1BC00 3RT6916-1BD00 3RT6916-1BE00 3RT6916-1CC00 3RT6916-1CE00 3RT6916-1DG00 3RT6916-1EH00

Bộ khử sét 3RT6916-1BB00 3RT6916-1BC00...

3RT6916-1BB00 3RT6916-1BC00 3RT6916-1BD00 3RT6916-1BE00 3RT6916-1CC00 3RT6916-1CE00 3RT6916-1DG00 3RT6916-1EH00

Giá bán: Liên hệ

Công tắc tơ Siemens AC Contactor 3RT5054-1AP36 55KW 115A 220V 3RT5054-1AF36 55KW 115A 110V 3RT5054-1AV36 55KW 115A 380V 3RT5055-6AP36 75KW 150A 220V 3RT5055-6AF36 75KW 150A 110V 3RT5055-6AV36 75KW 150A 380V 3RT5056-6AP36 90KW 185A 220V 3RT5056-6AF36

Công tắc tơ Siemens AC Contactor...

3RT5054-1AP36 55KW 115A 220V 3RT5054-1AF36 55KW 115A 110V 3RT5054-1AV36 55KW 115A 380V 3RT5055-6AP36 75KW 150A 220V 3RT5055-6AF36 75KW 150A 110V 3RT5055-6AV36 75KW 150A 380V 3RT5056-6AP36 90KW 185A 220V 3RT5056-6AF36 90KW 185A 110V 3RT5056-6AV36

Giá bán: Liên hệ

Công tắc tơ Siemens contactor DC 3RT1015/1016/1017-1BM42/1BM41

Công tắc tơ Siemens contactor DC...

3RT1015/1016/1017-1BM42/1BM41

Giá bán: Liên hệ

Công tắc tơ Siemens contactor DC 3RT1017-1BB41/1BB42/1BF41/1BF42/1BM41/1BM42

Công tắc tơ Siemens contactor DC ...

DC CONTACTOR 3RT1017-1BB41/1BB42/1BF41/1BF42/1BM41/1BM42

Giá bán: Liên hệ

Công tắc tơ Siemens contactor 3RT1016 1017 1015-1AF01/1AP01/1AG01/1AP00

Công tắc tơ Siemens contactor 3RT1016...

3RT1016 1017 1015-1AF01/1AP01/1AG01/1AP00

Giá bán: Liên hệ

Công tắc tơ Siemens contactor 3RT1024 3RT1025/1AP00/1AN20/1AB04/1AL20/1AP60/1AP24-1A.0

Công tắc tơ Siemens contactor 3RT1024...

3RT1024 3RT1025/1AP00/1AN20/1AB04/1AL20/1AP60/1AP24-1A.0

Giá bán: Liên hệ

Công tắc tơ Siemens contactor 3RT1034/1035/1036/1AD04/1AD00/1AH04/1AH00/1AL20

Công tắc tơ Siemens contactor...

3RT1034/1035/1036/1AD04/1AD00/1AH04/1AH00/1AL20

Giá bán: Liên hệ

Công tắc tơ Siemens contactor 3RT1034/3RT1035/3RT1036/1AB04/1AF04/1AP04/1AN04

Công tắc tơ Siemens contactor...

3RT1034/3RT1035/3RT1036/1AB04/1AF04/1AP04/1AN04

Giá bán: Liên hệ

 
Liên hệ
 • Phòng kinh doanh
 • phonesp091.686.1515
 • phonesp081.686.1515
 • phonesp091.797.1515
 • phonesp083.797.1515
 • phonesptanthanhdigitech@gmail.com
-
 
 • Phòng kỹ thuật
 • phonesp0912.969.391
 • phonesp081.686.1515
 • phonesptanthanhdigitech@gmail.com
Google Map
Lượt truy cập
 • Đang truy cập17
 • Máy chủ tìm kiếm2
 • Khách viếng thăm15
 • Hôm nay7,580
 • Tháng hiện tại24,452
 • Tổng lượt truy cập5,798,487


THÔNG TIN THANH TOÁN

Bùi Mạnh Cường
STK : 0031000284789
Vietcombank - Chi Nhánh Hải Phòng
Bùi Mạnh Cường
STK : 79868269
Ngân hàng ACB Chi nhánh Trần Nguyên Hãn- TP Hải Phòng
Bùi Mạnh Cường
STK : 19035178267018  
Ngân hàng Techcombank- TP Hải Phòng

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nguyễn Thị Hồng Nhung
STK : 0031000878687
Vietcombank - Chi Nhánh Hải Phòng

Nguyễn Thị Hồng Nhung
STK : 108006540400
Vietinbank- Chi Nhánh Hải Phòng
Nguyễn Thị Hồng Nhung
STK : 113375269
ACB - Chi Nhánh Hải Phòng
 
 
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ TÂN THÀNH
Văn phòng HN: 2/185, Phố Chùa Láng, Q, Đống Đa, TP. Hà Nội
Trụ sở công ty: Ngõ 213 Thiên Lôi, Vĩnh Niệm, Q, Lê Chân, TP. Hải Phòng
Tel: 0916.861.515 - 0816.861.515 - 0917.971.515 - 0912.969.391

Bản quyền © 2018-2019 thuộc về tanthanh-automation.com

Ghi rõ nguồn khi sử dụng các thông tin tại WWW.TANTHANH-AUTOMATION.COM.

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ TÂN THÀNH
GPKD số 0201787027 do Sở KH và ĐT TP Hải Phòng cấp ngày 17/08/2017– GĐ/Sở hữu website Bùi Mạnh Cường
Địa Chỉ: Số 189 Nguyễn Văn Linh , P. Kênh Dương, Q. Lê Chân , Tp. Hải Phòng
bct
1. Chính sách quy định chung - 2. Chính sách bảo mật thông tin

Chat Zalo
Chat Facebook
vinades
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây