Van điện từ, van thủy lực, Huade FD12PA12B/B30 FD12PB12B/B30 FD16PA12B/B00 FD16PB12B/B00 FD25PA12B/B00 FD25PB12B/B00 Van điện từ, van thủy lực, Huade FD12PA12B/B30 FD12PB12B/B30 FD16PA12B/B00 FD16PB12B/B00 FD25PA12B/B00 FD25PB12B/B00 FD12PA12B/B30 FD12PB12B/B30 FD16PA12B/B00 FD16PB12B/B00 FD25PA12B/B00 FD25PB12B/B00 Hãng khác Số lượng: 0 cái


 •  

Van thủy lực HUADE Z2FS10-20B
Van thủy lực HUADE 4WE6E61B/CG24N9Z5L
Van thủy lực HUADE S10P1.0B
Van thủy lực HUADE 4WE10J31B/CW220-50N9Z5L
Van thủy lực HUADE 4WE10D31B/CW220-50N9Z5L
Van thủy lực HUADE Z1S10P1-30B
Van thủy lực HUADE 4WE10D31B/CG24N9Z5L
Van thủy lực HUADE 4WE10D31B/CW220-50N9Z5L
Van thủy lực HUADE DBW20A-1-30B/80W220-50NZ51.
Van thủy lực HUADE DBW20A-1-30B/100W220-50NZ5L
Van thủy lực HUADE  DBW10A-1-50B/200UW220-50N9Z5L
Van thủy lực HUADE  DBW10A-1-50B/200U6CW220-50N9Z5L
Van thủy lực HUADE  4WE6J61B/CW220-50N9Z5L
Van thủy lực HUADE  4WE10D31B/CG24N9Z5L
Van thủy lực HUADE  4WE10E31B/CG24N9Z5L
Van thủy lực HUADE  4WEH10J50B/6EG24NETZ5L
Van thủy lực HUADE  Z2FS16-30B/S2
Van thủy lực HUADE  Z2S16-1-50B
Van thủy lực HUADE  DR20-1-30B/315Y
Van thủy lực HUADE  DBW20A-1-30B/80W220-50NZ5L
Van thủy lực HUADE  DBW20A-1-30B/100W220-50NZ5L
Van thủy lực HUADE  DBW10A-1-50B/200UW220-50N9Z5L
Van thủy lực HUADE  DBW10A-1-50B/200U6AW220-50N9Z5L
Van thủy lực HUADE  S10P1.0B/
Van thủy lực HUADE 4WE10J31B/CW220-50N9Z5L
Van thủy lực HUADE 4WE10D31B/CW220-50N9Z5L
Van thủy lực HUADE Z2S10-30B
Van thủy lực HUADE Z2S10-1-30B/ or Z2S10-2-30B/ ,Z2S10-3-30B
Van thủy lực HUADE Z1S10P1-30B/
Van thủy lực HUADE Z2FS10-20B/
Van thủy lực HUADE 4WE10D31B/CG24N9Z5L
Van thủy lực HUADE 4WE10D31B/CW220-50N9Z5L
Van thủy lực HUADE 4WE6E61B/CG24N9Z5L
Van thủy lực HUADE 4WE6J61B/CW220-50N9Z5L
Van thủy lực HUADE Z2FS10-20B/
Van thủy lực HUADE 4WEH16J50B/6EW220-50NETZ5L
Van thủy lực HUADE Z2FS10-20B/
Van thủy lực HUADE 4WE10D31B/CW220-50N9Z5L
Van thủy lực HUADE DBW20A-1-30B/80W220-50NZ5L
Van thủy lực HUADE DBW20A-1-30B/100W220-50NZ5L”””
Van thủy lực HUADE DBW10A-1-50B/200U6AW220-50N9Z5L
Van thủy lực HUADE S10P1.0B/
Van thủy lực HUADE 4WE10D30B/CG24N9K4
Van thủy lực HUADE 4WE10D31B/CG24N9Z5L
Van thủy lực HUADE 4WE10D31B/CW220-50N9Z5L
Van thủy lực HUADE 4WE10E31B/CG24N9Z5L
Van thủy lực HUADE 4WE10J30B/CG24N9K4
Van thủy lực HUADE 4WE10J31B/CW220-50N9Z5L
Van thủy lực HUADE 4WE6D61B/CW220-50N9Z5L
Van thủy lực HUADE 4WE6D61B/OFCG24N9Z5L
Van thủy lực HUADE 4WE6J60B/CG24N9K4
Van thủy lực HUADE 4WE6J61B/CW220-50N9Z5L
Van thủy lực HUADE 4WEH16D50B/6EW220-50NETZ5L
Van thủy lực HUADE 4WEH16J50B/6EW220-50NETZ5L
Van thủy lực HUADE 4WEH16J50B/6SG24NETZ5L
Van thủy lực HUADE DAW20A-1-30B/80W220-50NZ5L
Van thủy lực HUADE DB10-1-50B/200
Van thủy lực HUADE DBW10A-1-50B/200U6W220-50Z5L
Van thủy lực HUADE DBW10A-1-50B/3156CG24N9Z5L
Van thủy lực HUADE DBW10B-1-30B/100UG24NZ5L
Van thủy lực HUADE DBW10B-1-30B/315G24NZ5L
Van thủy lực HUADE DBW10B-1-50B/3156CG24N9Z5L
Van thủy lực HUADE DR20-1-30B/315YM
Van thủy lực HUADE DRE20-30B/100YM
Van thủy lực HUADE HD-4WE6J60/SG24N9Z5L
Van thủy lực HUADE S10P1.0B/
Van thủy lực HUADE S20P2.0B/
Van thủy lực HUADE Z1S10P1-30B/
Van thủy lực HUADE Z1S16P1-30B/ CAN’T SUPPLY
Van thủy lực HUADE Z2FS10-20B/
Van thủy lực HUADE Z2FS16-30B/S2
Van thủy lực HUADE Z2FS6-2-40B/2QV or Z2FS6-3-40B/2QV or Z2FS6-5-40B/2QV or Z2FS6-7-
Van thủy lực HUADE Z2S10-1-30B/ or Z2S10-2-30B/ or Z2S10-3-30B/ or Z2S10-4-30B/
Van thủy lực HUADE Z2S16-1-50B/
Van thủy lực HUADE Z2S16-30B/
Van thủy lực HUADE Z2S6-2-60B/
Van thủy lực HUADE ZDR10DP1-40B/150YM
Van thủy lực HUADE 4WEH16J50B/6EW220-50NETZ5L
Van thủy lực HUADE 4WE6J61B/CW220-50N9Z5L
Van thủy lực HUADE 4WE10D31B/CW220-50N9Z5L
Van thủy lực HUADE 4WE10D30B/CG24N9K4
Van thủy lực HUADE 4WE10D31B/CG24N9Z5L
Van thủy lực HUADE 4WE10D31B/CW220-50N9Z5L
Van thủy lực HUADE 4WE10E31B/CG24N9Z5L
Van thủy lực HUADE 4WE10J30B/CG24N9K4
Van thủy lực HUADE 4WE10J31B/CW220-50N9Z5L
Van thủy lực HUADE 4WE6D61B/CW220-50N9Z5L
Van thủy lực HUADE 4WE6D61B/OFCG24N9Z5L
Van thủy lực HUADE 4WE6J60B/CG24N9K4
Van thủy lực HUADE 4WE6J61B/CW220-50N9Z5L
Van thủy lực HUADE  4WEH16D50B/6EW220-50NETZ5L
Van thủy lực HUADE  4WEH16J50B/6EW220-50NETZ5L
Van thủy lực HUADE 4WEH16J50B/6SG24NETZ5L
Van thủy lực HUADE  DAW20A-1-30B/80W220-50Z5L
Van thủy lực HUADE  DB10-1-50B/200
Van thủy lực HUADE  DBW10A-1-50B/2006UW220-50Z5L
Van thủy lực HUADE  4WE10D31B/OFCG24N9Z5L
Van thủy lực HUADE  4WE10D31B/CG24N9Z5L
Van thủy lực HUADE  4WE10E31B/CG24N9Z5L
Van thủy lực HUADE  4WE10J31B/CG24N9Z5L
Van thủy lực HUADE  4WE10V31B/CG24N9Z5L
Van thủy lực HUADE  4WE6E61B/CG24N9Z5L
Van thủy lực HUADE  4WE6J61B/CG24N9Z5L
Van thủy lực HUADE  4WE6J61B/CG24N9Z5L
Van thủy lực HUADE  4WE6J61B/CG24N9Z5LB10
Van thủy lực HUADE  Z2DB6VD-2-40B/100
Van thủy lực HUADE  Z2FS10-20B
Van thủy lực HUADE  Z2FS6-30B
Van thủy lực HUADE  ZDR10DP1-40B/75YM
Van thủy lực HUADE  DBW10A-1-30B/100UG24NZ5L
Van thủy lực HUADE  DBW10A-1-50B/100U6CG24N9Z5L
Van thủy lực HUADE  DBW10A-1-50B/100U6CG24N9Z5L
Van thủy lực HUADE  DBW10A-1-50B/200U6CG24N9Z5L
Van thủy lực HUADE  DBW10A-1-50B/200U6CG24N9Z5L
Van thủy lực HUADE  DBW10A-2-50B/3156CW220-50N9Z5L
Van thủy lực HUADE  4WE10J31B/CG24N9Z5L
Van thủy lực HUADE  4WE6E61B/CG24N9Z5L
Van thủy lực HUADE  4WE10E31B/CG24N9Z5L
Van thủy lực HUADE  4WE6J61B/CG24N9Z5L
Van thủy lực HUADE  Z2FS10-20B
Van thủy lực HUADE  Z2FS6-30B
Van thủy lực HUADE  ZDR10DP1-40B/150YM
Van thủy lực HUADE  Z2S6-2-40B
Van thủy lực HUADE  4WE10D31B/CG24N9Z5L
Van thủy lực HUADE  4WE10E31B/CG24N9Z5L
Van thủy lực HUADE  4WEH10J50B/6EG24NETZ5L
Van thủy lực HUADE Z2FS16-30B/S2
Van thủy lực HUADE  Z2FS10-20B
Van thủy lực HUADE  4WE6E61B/CG24N9Z5L
Van thủy lực HUADE  S10P1.0B
Van thủy lực HUADE  AJS-32Hz/M60-2
Van thủy lực HUADE  4WE10J31B/CW220-50N9Z5L
Van thủy lực HUADE  4WE10D31B/CW220-50N9Z5L
Van thủy lực HUADE  Z2S10-30B
Van thủy lực HUADE  Z1S10P1-30B
Van thủy lực HUADE DYJ-03-P-14-70
Van thủy lực HUADE  4WE10D31B/CG24N9Z5L
Van thủy lực HUADE  4WE10D31B/CW220-50N9Z5L
Van thủy lực HUADE  DBW20A-1-30B/80W220-50NZ51
Van thủy lực HUADE DBW20A-1-30B/100W220-50NZ5L
Van thủy lực HUADE DBW10A-1-50B/200UW220-50N9Z5L.
Van thủy lực HUADE  DBW10A-1-50B/200U6CW220-50N9Z5L”
Van thủy lực HUADE  4WE6J61B/CW220-50N9Z5L
Van thủy lực HUADE  4WE10D31B/CG24N9Z5L
Van thủy lực HUADE  4WE10E31B/CG24N9Z5L
Van thủy lực HUADE  4WEH10J50B/6EG24NETZ5L
Van thủy lực HUADE Z2FS16-30B/S2
Van thủy lực HUADE  DBW10A-1-50B/315
Van thủy lực HUADE  Huade z2s10A-20c
Van thủy lực HUADE  Z2FS10-20C
Van thủy lực HUADE ZDB10VA-2-40B/200
Van thủy lực HUADE 4WE6J61B CG24N9Z5L
Van thủy lực HUADE 4WE10J31B CG24N9Z5L
Van thủy lực HUADE Z2FS16-30C/S2
Van thủy lực HUADE Z2S6-40C
Van thủy lực HUADE 4WEH16J50B/6EG24NETZ5L
Van thủy lực HUADE Z2FS6-30B/S2
Van thủy lực HUADE  S10P1.0B
Van thủy lực HUADE  AJS-32HZ/M60x2
Van thủy lực HUADE  4WE10J31B/CW220-50N9Z5Ls
Van thủy lực HUADE  4WE10D31B/CW220-50N9Z5L=
Van thủy lực HUADE  Z2S10-30B
Van thủy lực HUADE  Z2S10-1-30B/ or Z2S10-2-30B/Z2S10-3-30B
Van thủy lực HUADE  Z1S10P1-30B
Van thủy lực HUADE  Z2FS10-20B
Van thủy lực HUADE  DYJ-03-P-14-70
Van thủy lực HUADE  4WE10D31B/CG24N9Z5L
Van thủy lực HUADE  4WE10D31B/CW220-50N9Z5L
Van thủy lực HUADE  4WE6E61B/CG24N9Z5L
Van thủy lực HUADE  4WE6J61B/CW220-50N9Z5L
Van thủy lực HUADE  Z2FS10-20B/
Van thủy lực HUADE  4WEH16J50B/6EW220-50NETZ5L
Van thủy lực HUADE  Z2FS10-20B/
Van thủy lực HUADE  4WE10D31B/CW220-50N9Z5L
Sản phẩm cùng loại
Cuộn hút van từ 23/16/27/31*51/52/70/75mm (đường kính lỗ * chiều cao ) DC24V, AC220V

Cuộn hút van từ...

23/16/27/31*51/52/70/75mm

Giá bán: Liên hệ

Cuộn hút van từ 22/23/20/26mm * 45/48/51MM (đường kính lỗ * chiều cao ) DC24V, AC220V

Cuộn hút van từ 22/23/20/26mm *...

22/23/20/26mm * 45/48/51MM

Giá bán: Liên hệ

Cuộn hút van từ 16*51mm, 16*53mm, (đường kính lỗ * chiều cao ) DC24V, AC220V

Cuộn hút van từ 16*51mm, 16*53mm, (đường...

Coil 16*51mm, 16*53mm

Giá bán: Liên hệ

Van thủy lực, Huade DREM10-30B/315Y Huade DRE20-30B/200YM DREM30-30B/315Y

Van thủy lực, Huade DREM10-30B/315Y...

DREM10-30B/315Y Huade DRE20-30B/200YM DREM30-30B/315Y

Giá bán: Liên hệ

Van thủy lực, Huade 3DREP6C-10B/25A24NZ4M 3DREP6A-10B/25A24NZ4M 3DREP6B-10B/25A24NZ4M

Van thủy lực, Huade...

3DREP6C-10B/25A24NZ4M 3DREP6A-10B/25A24NZ4M 3DREP6B-10B/25A24NZ4M

Giá bán: Liên hệ

Van thủy lực, Huade 4WRA6E10-10B/24NZ4/M 4WRA6W20-10B/24NZ4/M

Van thủy lực, Huade 4WRA6E10-10B/24NZ4/M...

4WRA6E10-10B/24NZ4/M 4WRA6W20-10B/24NZ4/M

Giá bán: Liên hệ

 
Liên hệ
 • Phòng kinh doanh
 • phonesp091.686.1515
 • phonesp081.686.1515
 • phonesp091.797.1515
 • phonesp083.797.1515
 • phonesptanthanhdigitech@gmail.com
-
 
 • Phòng kỹ thuật
 • phonesp0912.969.391
 • phonesp081.686.1515
 • phonesptanthanhdigitech@gmail.com
Google Map
Lượt truy cập
 • Đang truy cập17
 • Máy chủ tìm kiếm3
 • Khách viếng thăm14
 • Hôm nay6,463
 • Tháng hiện tại57,393
 • Tổng lượt truy cập5,831,428


THÔNG TIN THANH TOÁN

Bùi Mạnh Cường
STK : 0031000284789
Vietcombank - Chi Nhánh Hải Phòng
Bùi Mạnh Cường
STK : 79868269
Ngân hàng ACB Chi nhánh Trần Nguyên Hãn- TP Hải Phòng
Bùi Mạnh Cường
STK : 19035178267018  
Ngân hàng Techcombank- TP Hải Phòng

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nguyễn Thị Hồng Nhung
STK : 0031000878687
Vietcombank - Chi Nhánh Hải Phòng

Nguyễn Thị Hồng Nhung
STK : 108006540400
Vietinbank- Chi Nhánh Hải Phòng
Nguyễn Thị Hồng Nhung
STK : 113375269
ACB - Chi Nhánh Hải Phòng
 
 
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ TÂN THÀNH
Văn phòng HN: 2/185, Phố Chùa Láng, Q, Đống Đa, TP. Hà Nội
Trụ sở công ty: Ngõ 213 Thiên Lôi, Vĩnh Niệm, Q, Lê Chân, TP. Hải Phòng
Tel: 0916.861.515 - 0816.861.515 - 0917.971.515 - 0912.969.391

Bản quyền © 2018-2019 thuộc về tanthanh-automation.com

Ghi rõ nguồn khi sử dụng các thông tin tại WWW.TANTHANH-AUTOMATION.COM.

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ TÂN THÀNH
GPKD số 0201787027 do Sở KH và ĐT TP Hải Phòng cấp ngày 17/08/2017– GĐ/Sở hữu website Bùi Mạnh Cường
Địa Chỉ: Số 189 Nguyễn Văn Linh , P. Kênh Dương, Q. Lê Chân , Tp. Hải Phòng
bct
1. Chính sách quy định chung - 2. Chính sách bảo mật thông tin

Chat Zalo
Chat Facebook
vinades
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây